Ilinca Şerban: The conflict between Iran and Israel is not between the people, but between the states

ilinca-serban-700x350
Ilinca Şerban (photo: Ilinca Şerban)

Interview with the young expert on the Middle East on the relations between Iran and Israel in the present and in the past and on the role, which Romania and Bulgaria can play in these relations

Vladimir Mitev

Ilinca Şerban has a master’s degree in Political Science at the University “Babeş-Bolyai” in Cluj Napoca. She has accumulated experience on the problems of the Middle East through research, studies, internship and voluntary service programmes – both at national and at international level.

Mrs. Şerban, you have studied the relations between Iran and Israel within your master degree thesis. What are the characteristics of these relations in the different periods of the existence of the two states?

Continue reading “Ilinca Şerban: The conflict between Iran and Israel is not between the people, but between the states”

Ilinca Şerban: Conflictul între Iran şi Israel nu este între popoarele, ci între state

ilinca-serban-700x350
Ilinca Şerban (foto: Ilinca Şerban)

Interviu cu cunoscătoarea Orientului Mijlociu despre relaţiile între Iran şi Israel actuale şi trecute, ca şi despre rolul pe care România şi Bulgaria îl pot juca în aceste relaţii

Vladimir Mitev

Ilinca Șerban este absolventă a unui masterat în domeniul Științelor Politice la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca. A acumulat experiență în cercetare, axată în special pe problematicile regiunii Orientului Mijlociu, în timpul anilor de studiu și în cadrul unor programe de internship sau voluntariat, naționale sau internaționale.

Doamna Şerban, în cadrul muncii dvs. de masterat, aţi studiat relaţiile între Iran şi Israel. Ce caracterizează aceste relaţii în diferitele perioade din existenţa acestor state?

Continue reading “Ilinca Şerban: Conflictul între Iran şi Israel nu este între popoarele, ci între state”

Илинка Шербан: Конфликтът между Иран и Израел не е между народите, а между държавите

ilinca-serban-700x350
Илинка Шербан (снимка: Илинка Шербан)

Интервю с познавачката на Близкия изток за отношенията между Иран и Израел днес и в миналото и за ролята, която Румъния и България биха могли да играят за тях

Владимир Митев

Илинка Шербан е завършила магистърска степен по политически науки в Университета „Бабеш-Бояй“ в Клуж Напока. Натрупала е опит в изследвания, свързани с проблемите на Близкия изток, по време на обучението си и в рамките на стипендии и доброволчески програми на национално и международно ниво.

Госпожо Шербан, в рамките на Вашата магистърска степен сте изучавали отношенията между Иран и Израел. Какво характеризира тези отношения в различните периоди на съществуване на двете държави?

Continue reading “Илинка Шербан: Конфликтът между Иран и Израел не е между народите, а между държавите”

Iran and the world: crisis and resistance

iran-700x350
Minaret of a sacred place in Qom (photo: Pixabay, CC0)

After the February 2020 parliamentary elections the political elite in the Islamic Republic homogenised itself, with the reformist current being practically left out of the parliament. The spread of the coronavirus strengthened once again the contradictions between the country’s elite and the people, for whom Iran is part of the world and not only the sponsor of „the axis of resistance” in the Middle East

Vladimir Mitev

This article will be published in the Bulgarian magazine “New Times”

The year 2020 started with fears from world war, which followed the murder of the Iranian general Qassem Soleimani. It continued with the hysteria around the spread of the coronavirus, which stirred the imposition of state of emergency in Bulgaria, Romania and other European countries. Now high-ranking politicians and experts claim in media that we are in a state of war with bacteriological weapon.

Such fears from war and extinction are not something new in the last thirty years, in which Bulgarians have passed through a lot of social cataclysms and crises. But our country was never under the threat of a military conflict with its neighbour or international factor. How would have we felt, if we lived in one of the key countries of the Middle East – Iran, and there was a constant threat haunting us – not only if we belong to the elite of the country, but also if we feel part of the common people? How do the Iranian elite and people see their role in the Middle East, where after 2001 there is an intense rearrangement of forces?

Continue reading “Iran and the world: crisis and resistance”

Iran şi lumea: criză şi rezistenţă

iran-700x350
Minareaua unui loc sacru din Qom (foto: Pixabay, CC0)

După alegerile parlamentare din februarie 2020 elita politică a Republicii Islamice Iran se omogenizează, curentul reformatorilor fiind practic exclus din parlament. Răspândirea corona virusului însă a întărit din nou contradicţiile dintre elita ţării şi oamenii, pentru care Iranul face parte din lume şi nu este doar sponsorul ”axei rezistenţei” din Orientul Mijlociu

Vladimir Mitev

Acest articol va fi publicat în numărul 3-4 din anul 2020 al revistei bulgare ”Timpuri noi”. 

Anul 2020 a început cu fricile legate de un război mondial, care au urmat uciderii generalului iranian Ghassem Soleimani. Şi a continuat cu isteria în jurul răspândirii corona virusului, care a provocat introducerea unei stări de urgenţă în Bulgaira, România şi alte ţări europene. Acum politicienii de rând înalt şi experţi afirmă în media că ne aflăm într-un război cu arme bacteriologice.

Pentru noi în Bulgaria astfel de frici de război şi distrugere sunt ceva nou în ultimii 30 de ani, în care am trecut prin multe cutremure şi crize sociale, fără a intra într-un conflict militar deschis cu vreun vecin sau factor internaţional. Dar cum ne-am fi simţit, dacă locuiam într-una dintre ţările cheie în Orientul Mijlociu – Iran, şi ne pândea pericolul permanent – indiferent dacă apărţinem elitei acestei ţării sau ne simţeam mai degrabă parte din oamenii de rând? Cum elitele şi poporul din Iran privesc rolul său din Orientul Mijlociu, unde cel puţin din anul 2001 se produce o rearanjare a forţelor?

Continue reading “Iran şi lumea: criză şi rezistenţă”

Иран и светът: криза и съпротива

iran-700x350
Минаретата на светилище в град Гом (снимка: Pixabay)

След февруарските парламентарните избори политическият елит на Ислямска република Иран се хомогенизира, като течението на реформаторите на практика беше почти изключено от парламента. Разпространението на коронавируса обаче засили за пореден път противоречията между елита на страната и хората, за които Иран е част от света, а не само спонсор на „оста на съпротивата“ в Близкия изток

Владимир Митев

Тази статия ще излезе в брой 3-4 за 2020 г. на българското списание “Ново време”.

2020 г. започна със страховете от световна война, последвали убийството на иранския генерал Гасем Солеймани. И продължи с истерията около разпространението на коронавируса, което провокира въвеждането на извънредно положение в България, Румъния и в други европейски страни. Сега високопоставени политици и експерти твърдят из медиите, че се намираме във война с бактериологично оръжие.

За нас в България подобни страхове от война и унищожение са нещо ново през последните трийсет години, преминали с много сътресения и кризи, но без да въвлекат страната ни в открит военен конфликт с някой неин съсед или международен фактор. Как обаче бихме се чувствали, ако живеехме в една от ключовите държави в Близкия изток – Иран, и над нас тегнеше постоянно заплаха – без значение дали принадлежим на елита на държавата или се чувстваме по-скоро част от обикновените граждани? Как иранският елит и народ гледат на своята роля в Близкия изток, където поне от 2001 г. насам тече усилено пренареждане на силите?

Continue reading “Иран и светът: криза и съпротива”

If the government in Iran changes, a new agreement with the USA is possible

architecture-700x350
Isfahan (photo: Pixabay, CC0)

An interview with the Iranian foreign policy expert Farzad Ramezani Bonesh on the February 2020 parliamentary elections and what their consequences might be for the country

Vladimir Mitev

bonesh-350
Farzad Ramezani Bonesh (photo: Farzad Ramezani Bonesh)

Farzad Ramezani Bonesh is an Iranian senior researcher and analyst on regional and international issues, with a focus on the Persian Gulf and South Asia. He has previously been chief editor of desk research at several Iranian research centers. He has published hundreds of research articles, short analyses and journalism in Persian and English.

This article was published on 10 February 2020 on the Bulgarian section of the site “The Barricade”.

Continue reading “If the government in Iran changes, a new agreement with the USA is possible”