Ce dezvăluie dansul dintre SUA și Rusia în Europa de Est despre bulgari și români?

Cine pierde din construcţia mai multor poduri peste Dunare precum cel între Vidin şi Calafat (din care este făcută poză)? (sursă: YouTube)

Biden și Putin sunt pregătiți să realinieze echilibrele în Europa de Est într-o serie de summituri care ridică analogii cu o nouă Yalta. Bulgaria și România au politicieni euro-atlantici convinși la vârf. Dar popoarele lor continuă să se privească reciproc cu stereotipuri, în loc să realizeze potențialul pe care îl oferă comunicarea și cooperarea cu vecinii lor

Vladimir Mitev

Zvonurile despre un război între Rusia și Ucraina sunt mult exagerate. De luni de zile, aghiotanții lui Joe Biden și Vladimir Putin își exprimă retorica obișnuită împotriva “adversarului” geopolitic pe rețelele de socializare și în mass-media. Cu cât par mai duri în apărarea dreptății, cu atât devine mai clar că nu asistăm la un preludiu la război, ci la celebrul dans ruso-american care a marcat istoria modernă a omenirii.

Continue reading

Какво разкрива танцът на САЩ и Русия в Източна Европа за българите и румънците?

Кой губи от липсата на повече мостове като този при Видин-Калафат (откъдето е направена снимката)? (източник: YouTube)

Байдън и Путин са на път да пренаредят балансите в Източна Европа в поредица от срещи на върха, които пораждат аналогии с нова Ялта. България и Румъния имат верни евроатлантически политици на своя връх. Народите им обаче продължават да гледат едни на други със стереотипи, вместо да осъзнаят потенциала, който общуването и сътрудничеството със съседите им предлага

Владимир Митев

Слуховете за война между Русия и Украйна са силно преувеличени. От месеци агитките на Джо Байдън и Владимир Путин огласят социалните мрежи и медиите с обичайната си реторика срещу геополитическия “противник”. Колкото по-твърди изглеждат в отстояването на правдата, толкова по-ясно се очертава, че наблюдаваме не прелюдия към война, а прословутия американо-руски танц, белязал съвременната история на човечеството.

Continue reading

What change takes place in Bulgaria?

Vladimir Mitev (source: The Bridge of Friendship)

Vladimir Mitev discusses about the outcome of the November 2021 parliamentary and presidential elections in Bulgaria, anti-corruption, need for revitalisation of Bulgarian politics and corona crisis’ influence on poltica in an interview for the Iranian Labour News Agency

Kamran Baradaran

On 14th and 21th November 2021 Bulgaria held parliamentary and presidential elections, which reconfirmed the prevalence of president Rumen Radev in Bulgarian politics and gave credit to the newly-formed anti-corruption party Change Continues to try forming a government. In this context the Iranian Labour News Agency interviewed Vladimir Mitev, trying to find out more about the essence of “change” in Bulgaria, about the political meaning of anti-corruption, Bulgarias’ political apathy and the role of corona crisis in all that. The interview was published on 8th December 2021 at ILNA’s website. 

Continue reading

Ce schimbări au loc în Bulgaria?

Vladimir Mitev (sursă: Podul Prieteniei)

Vladimir Mitev discută despre rezultatul alegerilor parlamentare și prezidențiale din noiembrie 2021 în Bulgaria, despre anticorupție, despre nevoia de revitalizare a politicii bulgare și despre influența crizei corona asupra polticii într-un interviu pentru Agenția Iraniană de Ştiri a Muncitorilor

Kamran Baradaran

Pe 14 și 21 noiembrie 2021, în Bulgaria au avut loc alegeri parlamentare și prezidențiale, care au reconfirmat prevalența președintelui Rumen Radev în politica bulgară și au acordat  credit politic nou formatului partid  anticorupție, Continuăm Schimbarea, ca să formeze un guvern. În acest context, Agenția Iraniană de Ştiri a Muncitorilor (ILNA) l-a intervievat pe Vladimir Mitev, încercând să afle mai multe despre esența “schimbării” în Bulgaria, despre semnificația politică a anticorupției, despre apatia politică a bulgarilor și despre rolul crizei corona în toate acestea. Interviul a fost publicat pe 8 decembrie 2021 pe site-ul ILNA. 

Continue reading

Каква промяна се случва в България?

Владимир Митев (източик: Мостът на приятелството)

Владимир Митев обсъжда резултатите от парламентарните и президентските избори през ноември 2021 г., борбата с корупцията, необходимостта от съживяване на българската политика и влиянието на корона кризата върху полтиката в интервю за Иранската работническа новинарска агенция

Камран Барадаран

На 14 и 21 ноември 2021 г. в България се проведоха парламентарни и президентски избори, които отново потвърдиха водещата роля на президента Румен Радев в българската политика и дадоха кредит на доверие на новосформираната антикорупционна партия “Промяната продължава” да се опита да състави правителство. В този контекст Иранската работническа новинарска агенция  интервюира Владимир Митев, опитвайки се да разбере повече за същността на “промяната” в България, за политическия смисъл на антикорупцията, за политическата апатия на българина и за ролята на корона кризата във всичко това. Интервюто бе публикувано на 8 декември 2021 г. на уебсайта на ILNA. 

Continue reading

The Romanian recovery and resilience plan is the linchpin in the government of the “old parties”

Romania will receive 29,2 bilion euro within the recover and resilience plan. It is expected to elevate her to the status of a middle-ranking EU country (source: screenshot, Ministry of Investment and European Projects)

Vladimir Mitev was a guest on the Bulgarian TV Europe in a conversation about the newly formed Romanian government of General Nicolae Ciuca, about the Romanian recovery and resilience plan, about the Bulgarian-Romanian economic and human relations

Dimitar Vuchev

This text is a transcription of the interview for the Business Diary programme, which was broadcast live on 30 November 2021 on TV Europe (Bulgaria). The video was provided to the blog “The Bridge of Friendship” by TV Europe.

The interview is subtitled in English
Continue reading

Planul de redresare și rezilienţă al României este pivotul în guvernarea “partidelor vechi”

România plănuieşte să fie o ţară la nivel mediu european după realizarea Planului de Redresare şi Rezilienţă (sursă: screenshot, Mnisterul Investiţiilor şi Proiectelor Europene)

Vladimir Mitev a fost invitat la televiziunea bulgară Europa într-o discuție despre noul guvern român al generalului Nicolae Ciucă, despre planul de redresare și rezilienţă al României, despre relațiile economice și umane bulgaro-românești.

Dimitar Vuchev

Acest text este o transcriere a interviului pentru emisiunea Business Daily, difuzată în direct la data de 30 noiembrie 2021 pe Europa TV (Bulgaria). Videoclipul a fost furnizat blogului “Podul Prieteniei” de către Europa TV.

Interviul e subtitrat în limba română
Continue reading

Румънският план за възстановяване и устойчивост е свързващия елемент в правителството на “старите партии”

Румъния ще получи 29,2 млрд. евро по линия на Националния план за възстановяване и устойчивост (източник: скрийншот, Министерство на инвестициите и на европейските проекти)

Владимир Митев гостува на българската телевизия “Европа” в разговор за новосформираното румънско правителство на генерал Николае Чука, за румънския план за възстановяване и устойчивост, за българо-румънските икономически и междучовешки отношения

Димитър Вучев

Този текст е транскрипция на интервюто за предаването “Бизнес делник”, което бе излъчено наживо на 30 ноември 2021 г. Видеото е предоставено на блога “Мостът на приятелството” от телевизия “Европа”.

Continue reading

Bulgarians both look for capitalism with modern face and are skeptical towards change

Change Continues’ leaders Kiril Petkov and Assen Vassilev (source: YouTube)

The 14 November 2021 parliamentary elections in Bulgaria gave political space to a new party that promises change. Vladimir Mitev discusses about change and status-quo in an interview for the Polish site Strajk.eu

With much of the votes at the parliamentary elections in Bulgaria that took place on 14 November 2021, there is a clear winner – the anti-graft party Change Continues. Its political intentions deal with modernisation of the country in a number of domains, with judicial reform being one of the priorities. The Bridge of Friendship blog has written a number of articles on the Bulgarian protests of 2020, which were the beginning of the fall of the government of Boyko Borissov. Following the 4 April 2021 parliamentary elections a interim government was formed by the president Rumen Radev, in the conditions in which the post-Borissov political elites are unable to agree on a clear majority in parliament. The 14 November 2021 elections were the third parliamentary elections for this year and it is still not clear whether the political crisis will be overcome after them. 

Change Continues – the newly established party, took more than 25% of the votes. Boyko Borissov’s GERB remained second with more than 22% support. The Movement for Right and Freedoms – a political party, supported by the Turkish minority, but also having an important Bulgarian businessmen in its list, is the third force with a bit over 13% of the votes. It is followed by the Bulgarian Socialist Party, which got a bit over 10%. Then comes the formation of the showman Slavi Trifonov “There is Such a People” (over 9,5%), Democratic Bulgaria (a party of the urban middle class – a bit over 6% and the party Revival (less than 5%), which run on discourses of patriotism, anti-vaccination and critique of Western integrationists circles.

On the same day presidential elections were held – with the incumbent president Rumen Radev being unable to win them at the first round, but having a large distance from the second candidate – the rector of the University of Sofia. The Bridge of Friendship blog will probably reflect on the Bulgarian political situation after the election of the new president in other articles. What we offer now is an interview, which was given to Strajk.eu – a Polish progressive outlet. The interview was done by Malgorzata Kulbaczewska-Figat – a Polish journalist specialist in matters of Central, Eastern and Southeastern Europe. 

Continue reading

Bulgarii caută capitalismul cu față modernă, dar sunt şi sceptici la schimbare

Liderii partidului Continuăm Schimbarea Kiril Petkov (stânga) şi Asen Vasilev (sursă: YouTube)

Alegerile parlamentare din 14 noiembrie 2021 din Bulgaria au oferit spațiu politic unui nou partid care promite schimbarea. Vladimir Mitev discută despre schimbare și status-quo într-un interviu pentru site-ul polonez Strajk.eu

După numărarea a unei mari părţi din voturile de la alegerile parlamentare din Bulgaria care au avut loc la 14 noiembrie 2021, există un câștigător clar – partidul Schimbarea Continuă. Intențiile sale politice se referă la modernizarea țării în mai multe domenii, reforma judiciară fiind una dintre priorități. Blogul Podul Prieteniei a publicat deja o serie de articole despre protestele din Bulgaria din 2020, care au reprezentat începutul căderii guvernului lui Boyko Borisov. În urma alegerilor parlamentare din 4 aprilie 2021 a fost format un guvern interimar de către președintele Rumen Radev, în condițiile în care elitele politice din epoca post-Borisov n-au reușit să ajungă la un acord privind o majoritate clară în parlament. Alegerile din 14 noiembrie 2021 au fost al treilea scrutin parlamentar din acest an și încă nu este clar dacă criza politică va fi depășită în urma acestora. 

Schimbarea Continuă – partidul nou înființat, a obținut peste 25% din voturi. GERB-ul lui Boyko Borisov a rămas pe locul al doilea, cu o susținere de peste 22%. Mișcarea pentru Dreptate și Libertăți – o formațiune politică, susținută de minoritatea turcă, dar care are pe listă și un important om de afaceri bulgar, este a treia forță cu puțin peste 13% din voturi. Acesta este urmat de Partidul Socialist Bulgar, care a obținut puțin peste 10%. Urmează formațiunea showmanului Slavi Trifonov “Există un astfel de popor” (peste 9,5%), Bulgaria Democrată (un partid al clasei de mijloc urbane) – puțin peste 6% și partidul Renașterea (mai puțin de 5%), care se bazează pe discursuri legate de patriotism, antivaccinare și critică a cercurilor integraționiste occidentale.

În aceeași zi au avut loc alegeri prezidențiale – președintele în exercițiu Rumen Radev nereușind să le câștige din primul tur, dar având o distanță mare față de cel de-al doilea candidat – rectorul Universității din Sofia, Anastas Gergicov. Blogul Podul Prieteniei va dedica și alte articole analizei situației politice bulgare după alegerea noului președinte. Ceea ce vă oferim acum este un interviu, care a fost acordat pentru platforma Strajk.eu din Polonia. Interviul a fost realizat de Malgorzata Kulbacewska-Figat – o jurnalistă specializată în chestiuni legate de Europa Centrală, de Est și de Sud-Est. 

Continue reading