Sergiu Mișcoiu: The Turkish economic influence in Romania will be rising

Sergiu Mișcoiu (source: YouTube)

An interview with a Romanian foreign policy expert on the rise of Turkey in Southeastern Europe as a mediator between the West and the East and on the lack of common identity and vector in Central Europe

Vladimir Mitev

The third part of the interview with the professor of European Studies at the University of Cluj-Napoca deals with the regional context of Central and Southeastern Europe. Turkey is on the rise as it successfully applies strategic ambiguity and is a bridge between the West and Russia. Mișcoiu believes it is clear that strategic ambiguity in Romania and Bulgaria is impossible – they are NATO and EU members with clear obligations and responsibilities. As for the wider region of Central and Southeastern Europe, The Three Initiative and other initiatives have become much more full of substance. In spite of that there are nuances and different alignments in the region. The region lacks common capacity to build much more institutionalized existence as a region. Hungary’s positioning also makes regional cooperation more difficult. 

Continue reading

Sergiu Mișcoiu: Influența economică a Turciei în România va creşte

Sergiu Mișcoiu (sursă: YouTube)

Un interviu cu un expert român în politică externă despre ascensiunea Turciei în sud-estul Europei ca mediator între Vest și Est și despre lipsa unei identități și a unui vector comun în Europa Centrală

Vladimir Mitev

Cea de-a treia parte a interviului cu profesorul de studii europene de la Universitatea din Cluj-Napoca se referă la contextul regional al Europei Centrale și de Sud-Est. Turcia este în ascensiune, deoarece aplică cu succes ambiguitatea strategică și reprezintă o punte de legătură între Occident și Rusia. Mișcoiu consideră că este clar că ambiguitatea strategică în este imposibilă pentru România și Bulgaria – acestea sunt membre NATO și UE cu obligații și responsabilități clare. În ceea ce privește regiunea mai largă a Europei Centrale și de Sud-Est, Inițiativa celor Trei și alte inițiative au devenit mult mai pline de substanță. În ciuda acestui fapt, există nuanțe și alinieri diferite în regiune. Regiunea nu are capacitatea comună de a-și construi o existență mult mai instituționalizată ca regiune. Poziționarea Ungariei face, de asemenea, mai dificilă cooperarea regională. 

Continue reading

Серджу Мишкою: Икономическото влияние на Турция в Румъния ще се увеличи

Серджу Мишкою (източник: YouTube)

Интервю с румънски експерт по международна политика за възхода на Турция в Югоизточна Европа като посредник между Запада и Изтока и за липсата на обща идентичност и вектор в Централна Европа

Владимир Митев

Третата част от интервюто с професора по европеистика в университета в Клуж-Напока е посветена на регионалния контекст на Централна и Югоизточна Европа. Турция е във възход, защото успешно прилага стратегическа двусмисленост и е мост между Запада и Русия. Мишкою смята, че е ясно, че стратегическата двусмисленост е невъзможна за Румъния и България – те са членове на НАТО и ЕС с ясни задължения и отговорности. Що се отнася до по-широкия регион на Централна и Югоизточна Европа, инициативата “Триморие” и други инициативи придобиха много по-съществен характер. Въпреки това в региона има различни нюанси. В момента регионът не разполага с общ капацитет, за да изгради по-институционализирано съществуване като регион. Позицията на Унгария също така затруднява регионалното сътрудничество.

Continue reading

Sergiu Mișcoiu: România se bazează pe UE pentru un răspuns economic la războiul din Ucraina

Sergiu MIșcoiu (sursă: YouTube)

Un interviu cu analistul politic român despre specificul orientării politicii externe românești pe timp de război în Ucraina, despre planurile de contingență pe care România se bazează pentru a-și proteja industria și despre rolul pe care îl joacă Planul Național de Redresare și Reziliență în tot acest demers

Vladimir Mitev

Sergiu Mișcoiu este profesor de Științe Politice și Studii Europene la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca. El i-a acordat lui Vladimir Mitev de la Cross-border Talks un interviu în patru părți, în care în prima parte a vorbit despre dependența României de un Occident unit – SUA și Uniunea Europeană acționând în ansamblu, ceea ce o face unică în Europa Centrală și de Sud-Est. România se bazează pe planurile și politicile de contingență ale UE, iar acest lucru ar putea să îi limiteze spațiul de manevră în sens economic în contextul crizei actuale. Dar, în opinia lui Mișcoiu, beneficiile apartenenței la UE sunt mult mai mari decât dezavantajele. 

Continue reading

Серджу Мишкою: Румъния разчита на ЕС за икономически отговор на войната в Украйна

Серджу Мишкою (източник: YouTube)

Интервю с румънския политически анализатор за спецификата на външнополитическата ориентация на Румъния в условията на война в Украйна, за плановете за действие при извънредни ситуации, на които Румъния разчита, за да защити своята промишленост, и ролята на Националния план за възстановяване и устойчивост във всичко това

Владимир Митев

Серджу Мишкою е професор по политически науки и европеистика в университета “Бабеш-Бояй” в Клуж-Напока. Той даде на Владимир Митев интервю в четири части, в първата от които говори за румънската тенденция да разчита, че Западът – САЩ и Европейския съюз, ще бъде винаги единен. Това я прави уникална в Централна и Югоизточна Европа, където различни страни са проевропейски с нюанси – пробритански (Полша), проруски (Унгария) или протурски (България). Румъния разчита на плановете и политиките на ЕС за извънредни ситуации и това може да ограничи възможностите ѝ за маневриране в икономически план в настоящата криза. Но според Мишкою ползите от членството в ЕС са много повече от недостатъците. 

Continue reading

Danish experts: The current crisis encourages the Eastern EU nations to look for their own solutions

Rasmus Sørensen (left) and Zlatko Jovanovic of the Democracy in Europe Organization, which deals with political education (source: Zlatko Jovanovic)

A talk with Rasmus Sørensen and Zlatko Jovanovic of the Democracy in Europe Organization on the Danish attitude towards the EU project, towards the attempts for strategic ambiguity in the Eastern part of the EU and towards some non-conventional ideas in Southeastern Europe for showing to the Western Europeans that the region is capable to have its own regional integration and dynamics

Continue reading

Experți danezi: Criza actuală încurajează țările din estul UE să caute propriile soluții

Danemarca este un vechi membru al UE din Europa de Vest, susținător al autonomiei strategice europene. Dar este, de asemenea, o țară cu propriile interese economice și de securitate, care o aliniază cu țările non-UE, euro-atlantice

Vladimir Mitev

O discuție cu Rasmus Sørensen și Zlatko Jovanovic de la Organizația Democrația în Europa despre atitudinea daneză față de proiectul UE, față de încercările de ambiguitate strategică în partea estică a UE și față de unele idei neconvenționale din Europa de Sud-Est pentru a arăta vest-europenilor că regiunea este capabilă să aibă propria integrare și dinamică regională

Continue reading

Датски експерти: Настоящата криза насърчава източните страни от ЕС да търсят собствени решения

Размус Сьоренсен (ляво) и Златко Йованович са част от организацията “Демокрация в Европа”, която се занимава с политическо образование (източник: Златко Йованович)

Дания е стар член на ЕС от Западна Европа, който подкрепя европейската стратегическа автономия. Но тя е и страна със собствени интереси в областта на сигурността и икономиката, които я сближават с евроатлантическите държави извън ЕС.

Владимир Митев

Разговор с Размус Сьоренсен и Златко Йованович от Организацията “Демокрация в Европа” за отношението на Дания към проекта ЕС, към опитите за стратегическа двусмисленост в източната част на ЕС и към някои неконвенционални идеи в Югоизточна Европа, за да се покаже на западноевропейците, че регионът е способен да има собствена регионална интеграция и динамика

Continue reading

Danish expert: There must be initiatives for further integration of Bulgaria and Romania into the EU

Zlatko Jovanovic (source: Zlatko Jovanovic)

An interview with the international relations expert, which deals with the Danish perspective on Southeastern Europe, on its insular mentality, on the possible initiatives for greater regional cooperation and on the Danish interests in this region

Vladimir Mitev

Cross-border Talks’ Vladimir Mitev speaks to Zlatko Jovanovic of the Democracy in Europe Organization, based in Denmark, about the Danish economic and security interests towards Romania and Bulgaria. Zlatko Jovanovic says that Denmark has interests in agriculture in Romania, but in recent times the Danish public attention has focused more on the Western Balkans as its countries could potentially join the EU. 

Also, Zlatko Jovanovic reminds that strategically Denmark is interested in social progress, in modernization, cohesion  “Denmark wants to empower people that want to take part in the democratic societies of the EU”, says the Danish expert. He adds that Denmark has a bit of a British perspective on the EU, and tends to see the EU as a market, as an economic community, and not as an organization moving towards a federal state. But after the Brexit, Denmark has been moving towards French understanding of the EU and thus social issues become more important. 

What initiative or steps between Romanians and Bulgarians could promote trust between themselves? Zlatko Jovanovic underlines that the two countries remain somehow mysterious to Western Europe. He recalls the Open Balkans community, which is a mini-Schengen area in the Western Balkans. But with regards to Romania and Bulgaria such a mini-Schengen initiative could cause opposing effects and reactions. As for their joining the Schengen area, the two countries have a somewhat mysterious and maybe negative image in the Western Europe, as news is usually published about them, when something is not alright.

Continue reading

Expert danez: Trebuie să existe inițiative pentru o mai bună integrare a Bulgariei și României în UE

Zlatko Jovanovic (sursă: Zlatko Jovanovic)

Un interviu cu un expert danez în relații internaționale despre rolul țării sale în Europa de Sud-Est și despre viziunea sa asupra schimbării din această regiune

Vladimir Mitev

Vladimir Mitev de la “Cross-border Talks” vorbește cu Zlatko Jovanovic de la Organizația Democrația în Europa, cu sediul în Danemarca, despre interesele economice și de securitate ale Danemarcei față de România și Bulgaria. Zlatko Jovanovic spune că Danemarca are interese în domeniul agriculturii în România, dar în ultima vreme atenția publică daneză s-a concentrat mai mult asupra Balcanilor de Vest, deoarece țările din această regiune ar putea adera la UE. 

De asemenea, Zlatko Jovanovic amintește că, din punct de vedere strategic, Danemarca este interesată de progres social, de modernizare, de coeziune. “Danemarca vrea să împuternicească oamenii care vor să participe la societățile democratice din UE”, spune expertul danez. El adaugă că Danemarca are o perspectivă un pic britanică asupra UE și tinde să vadă UE ca pe o piață, ca pe o comunitate economică, și nu ca pe o organizație care se îndreaptă spre un stat federal. Însă, după Brexit, Danemarca s-a îndreptat spre o înțelegere franceză a UE și, astfel, problemele sociale devin mai importante. 

Ce inițiativă sau demersuri între români și bulgari ar putea promova încrederea între ei? Zlatko Jovanovic subliniază că cele două țări rămân cumva misterioase pentru Europa de Vest. El amintește de comunitatea Balcanii Deschiși, care reprezintă un mini-spațiu Schengen în Balcanii de Vest. Dar, în ceea ce privește România și Bulgaria, o astfel de inițiativă mini-Schengen ar putea provoca efecte și reacții opuse. În ceea ce privește aderarea lor la spațiul Schengen, cele două țări au o imagine oarecum negativă în Europa de Vest, deoarece de obicei se publică știri despre ele atunci când ceva nu este în regulă.

Video-ul cu subtitrări în limba română poate fi urmărit aici:

Continue reading