Construirea podurilor: conexiunea Dunării în relațiile bulgaro-române

(sursă: Pixabay, CC0)

Istoria eforturilor Bulgariei și României pentru interconectarea transportului peste Dunăre

Aneta Mihaylova

Institutul de Studii Balcanice şi Centrul de Tracologie – Academia Bulgară de Științe

O versiune anterioară a acestui articol a fost prezentată la comisia istorică mixtă bulgaro-română, al cărei secretar din partea bulgară este autorul. Textul a fost dat exclusiv blogului „Podul prieteniei” și va deveni parte a unei cărți digitale despre relațiile politice bulgaro-române din 1878 până astăzi.

Ideea construirii unui pod peste Dunăre, care să facă legătura între Bulgaria și România, are o istorie lungă și, deși cu intensitate variabilă, a fost permanent prezentă în relațiile bilaterale de la sfârșitul secolului al XIX-lea până în prezent. Dacă nu vrem să ne întoarcem atât de mult în vremea lui Constantin cel Mare, când a fost construit primul pod peste Dunăre care lega oamenii de ambele părți ale râului, ci să ne concentrăm asupra timpurilor mai moderne, problema a fost ridicată în timpul guvernării otomane, și după Războiul Crimeii (1853-56), a devenit o parte integrantă a diplomației și politicii din Balcani și dintr-o serie de țări europene. Construcția unui pod peste Dunăre a fost asociată cu primele planuri de construcție de căi ferate în Imperiul Otoman și implementarea unei legături terestre între Europa de Vest și Centrală cu Peninsula Balcanică, având şi acces la Marea Egee. În 1881, la doar trei ani de la Eliberarea Bulgariei, au fost stabilite primele contacte între principatul bulgar și România, unde s-a discutat despre posibilitatea construirii unui pod peste Dunăre. De atunci, această problemă a devenit unul dintre subiectele constante în relațiile dintre cele două țări vecine, dar s-a dovedit a fi foarte greu de rezolvat și durează mai mult de șapte decenii pentru ca această idee să fie realizată în practică. Aveau să treacă alte șase decenii înainte de a fi construit un al doilea pod peste Dunăre, care să conecteze malurile râurilor bulgare și românești. Negocierile pentru construirea de noi poduri între cele două țări continuă până în prezent, iar perspectivele de succes nu sunt foarte clare.

Continue reading

Изграждане на мостове: Дунавската връзка в българо-румънските отношения

(източник: Pixabay, CC0)

История на усилията на България и Румъния за транспортна свързаност през реката

Анета Михайлова,

Институт за балканистика с Център по тракология – Българска академия на науките

По-ранна версия на тази статия е била представена на българо-румънската историческа комисия, чийто секретар от българска страна е авторката. Текстът бе предоставен специално на блога “Мостът на приятелството” и ще стане част от дигитална книга за българо-румънските политически отношения от 1878 г. до днес.

Идеята за изграждане на мост на р. Дунав, свързващ България и Румъния има дългогодишна история и, макар и с различна интензивност, присъства трайно в двустранните отношения от края на XIX в. до наши дни. Ако не се връщаме толкова назад към времето на Константин Велики, когато е построен първият мост над Дунава, свързващ хората от двете страни на реката, а обърнем поглед към по-ново време, въпросът е повдигнат по времето на османското владичество и след Кримската война (1853-56) той става неизменна част от дипломацията и политиката на Балканите. Построяването на мост над река Дунав се свързва с първите планове за железопътно строителство в Османската империя и осъществяването на сухопътна връзка между Западна и Централна Европа до Балканския полуостров с излаз на Бяло море. През 1881 г. , само три години след своето Освобождение, Българското княжество установява първите си контакти с Румъния, на които се обсъжда и възможността за строителство на мост над р. Дунав. От тогава този въпрос става една от постоянните теми на отношенията между двете съседни държави, но решаването му се оказва много трудно и са необходими повече от седем десетилетия, за да може тази идея да бъде реализирана на практика. Трябва да изминат още шест десетилетия, за да бъде построен и втори мост над река Дунав, свързващ българския и румънския бряг. А преговорите за строителство на нови мостове между двете държави продължават и до днес, като перспективите не са много ясни. 

Continue reading

България и Румъния трябва да работят заедно за привличане на чуждестранни инвеститори в региона в рамките на инициативата „Три морета“

Държавите-членки на Инициативата “Три морета” (източник: Jacbourg, CC BY-SA 4.0)

Българският външен министър Екатерина Захариева се срещна с румънския посланик в България Бръндуша Предеску

Този текст е написан на базата на прессъобщение на Министерството на външните работи на България от 14 април 2021 г.

Вицепремиерът и министър на външните работи Екатерина Захариева се срещна с новоназначения посланик на Румъния у нас Бръндуша Предеску, с която обсъдиха сътрудничеството между двете страни в рамките на инициативата „Три морета“. Двете събеседнички се съгласиха, че България и Румъния трябва да работят активно за привличане на чуждестранни инвеститори в региона.

Continue reading

Bulgaria și România trebuie să colaboreze pentru a-i atrage pe investitorii străini din regiune în cadrul Inițiativei celor Trei Mări

Statele membre ale Iniţiativei celor Trei Mări (sursă: Jacbourg, CC BY-SA 4.0)

Ministrul de externe al Bulgariei, Ekaterina Zaharieva, s-a întâlnit cu ambasadorul român din Bulgaria, Brânduşa Predescu

Acest text este bazat pe un comunicat de presă al Ministerului Afacerilor Externe din Bulgaria din ziua de 14 aprilie 2021.

Vicepremierul și ministrul afacerilor externe, Ekaterina Zaharieva, s-a întâlnit cu nou-numita ambasadoare a României în Bulgaria, Brânduşa Predescu, cu care a discutat despre cooperarea dintre cele două țări în cadrul Inițiativei celor Trei Mări. Cei doi interlocutori au fost de acord că Bulgaria și România ar trebui să lucreze activ pentru a atrage investitori străini în regiune.

Continue reading

How do European countries and Romania view Bulgaria after the April 2021 parliamentary elections?

Sorin Ioniţă (source: The Bridge of Friendship)

Interviews of the Bulgarian National Radio with the Romanian political scientist Sorin Ioniţă and with the Bulgarian foreign policy analyst Lyubomir Kyuchukov about the changing balance between technocrats and populists in the Bulgarian politics, about the possible effect of the elections on the Bulgarian-Macedonian relations and the Russian-Ukrainian conflict

Vladimir Mitev

In its edition of 12 April 2021, the program “Something More” on the program “Horizon” on the Bulgarian National Radio sought an answer to the question of what Bulgarian politics looks like when viewed from the outside. There were two comments on the issue: of the Romanian political scientist Sorin Ioniţă (in a conversation with Vladimir Mitev) and of the Bulgarian foreign policy expert Lyubomir Kyuchukov (in a conversation with Georgi Markov).

Continue reading

Cum este văzută Bulgaria de către țările europene și de România după alegerile parlamentare din aprilie 2021?

Sorin Ioniţă (sursă: Podul Prieteniei)

Interviuri ale Radio-ului Național Bulgar cu politologul român Sorin Ioniţă și analistul bulgar de politică externă Lyubomir Kyuchukov despre schimbarea echilibrului dintre tehnocrați și populiști în politica bulgară, posibilul efect al alegerilor asupra relațiilor bulgaro-macedonene și conflictul ruso-ucrainean

Vladimir Mitev

În ediția sa din 12 aprilie 2021, programul „Ceva mai mult” din programul „Orizont” de la Radio Național Bulgar a căutat un răspuns la întrebarea cum arată politica bulgară atunci când este privită din exterior. Au existat două comentarii cu privire la această problemă: a politologului român Sorin Ioniţă (într-o conversație cu Vladimir Mitev) și a expertului bulgar în politică externă Lyubomir Kyuchukov (într-o conversație cu Gheorghi Markov).

Continue reading

Как европейските държави и Румъния гледат на България след парламентарните избори от април 2021 г.?

Сорин Йоница (снимка: Мостът на приятелството)

Интервюта на Българското национално радио с румънския политолог Сорин Йоница и с българския външнополитически анализатор Любомир Кючуков за променящия се баланс между технократи и популисти в българската политика, за възможния ефект на изборите върху българо-македонските отношения и за руско-украинския конфликт

Владимир Митев

В своето издание от 12 април 2021 г. предаването “Нещо повече” на програма “Хоризонт” на Българското национално радио потърси отговор на въпроса как изглежда българската политика, когато е погледната отвън. Коментарите по въпроса бяха два: на румънския политолог Сорин Йоница (в разговор с Владимир Митев) и на българския външнополитически експерт Любомир Кючуков (в разговор с Георги Марков). 

Continue reading

The Cooperation and Verification Mechanism can encourage Bulgarian-Romanian interaction

The poster of the podcast Rule of Law Rules (source: https://rolr.podigee.io/)

The founder of the “Bridge of Friendship” blog gave an interview to the podcast of the Konrad Adenauer Romania Foundation about the rule of law in Bulgaria and Bulgarian-Romanian relations

Vladimir Mitev

Vladimir Mitev was invited as a guest on the podcast Rule of Law Rules of the Konrad Adenauer Romania Foundation. In the episode released on April 7, 2021, Vladimir spoke about the rule of law in Bulgaria, the over-personalized political system (under the aegis of Prime Minister Boyko Borissov), the prosecution, which is in question, and public sentiment about the rule of law and anti-corruption discourse. In addition, Vladimir spoke about the Cooperation and Verification Mechanism and how it could influence Bulgarian-Romanian relations by allowing the two countries to have their own initiative internationally.

Continue reading

Mecanismul de Cooperare și Verificare poate încuraja cooperarea româno-bulgară

Posterul podcastului Rule of Law Rules (sursă: https://rolr.podigee.io/)

Fondatorul blogului „Podul Prieteniei” a susținut un interviu pe podcast-ul Fundației Konrad Adenauer România despre statul de drept din Bulgaria și relațiile româno-bulgare

Vladimir Mitev

Vladimir Mitev a fost invitat  la podcastul Rule of Law Rules al Fundației Konrad Adenauer România. În episodul lansat pe 7 aprilie 2021, Vladimir a vorbit despre statul de drept din Bulgaria, sistemul politic suprapersonalizat (sub egida primului ministru Boyko Borissov), procuratura, care se află sub un semn de întrebare și sentimentul public cu privire la statul de drept și discursul anticorupție. În plus, Vladimir a vorbit despre Mecanismul de Cooperare și Verificare și despre modul în care acesta poate influența relațiile româno-bulgare, permițând celor două țări să aibă propria inițiativă la nivel internațional.

Continue reading

Механизмът за сътрудничество и проверка може да окуражи българо-румънско сътрудничество

Плакатът на подкаста Rule of Law Rules (източник: https://rolr.podigee.io/)

Основателят на блога “Мостът на приятелството” даде интервю на подкаста на фондация “Конрад Аденауер Румъния” за правовата държава в България и българо-румънските отношения

Владимир Митев

Владимир Митев бе поканен за гост на подкаста Rule of Law Rules на фондация “Конрад Аденауер Румъния”. В епизода, разпространен на 7 април 2021 г. Владимир говори за правовата държава в България, за свръхперсонализираната политическа система (под егидата на премиера Бойко Борисов), за прокуратурата, която е поставена под въпрос и за обществените настроения спрямо дискурса за правова държава и антикорупция. Освен това, Владимир говори за Механизма за сътрудничество и проверка и как той може да повлияе на българо-румънските отношения, като позволи на двете държави да имат собствена инициатива в международен план.

Continue reading