Vladimir Chukov: We need strong cooperation between Greece, Romania and Bulgaria

chukov-2-700x350
Vladimir Chukov (photo: YouTube)

Interview with the foreign policy expert on his vision for regional cooperation in Southeastern Europe, which should be realised by Romania, Greece and Bulgaria and on the models of cooperation, which can inspire – Benelux and the Visegrad Group

Vladimir Mitev

Vladimir Chukov is an international relations analyst, who has specialised in the Middle East, the issues of Muslim religion, terrorism and security. He is born on 22 April 1960 in Athens, Greece. He has studied in a French college in Tunisia and graduates from the French language school in Sofia. He has graduated from the faculty of social sciences at the Damascus University, Syria. In 1998 he became associate professor, in 2005 – doctor of economic sciences, and in 2007 – professor. He teaches in a number of Bulgarian universities: the Free University of Varna, the University of Sofia, the New Bulgarian University, the University of Rousse and others.

Continue reading “Vladimir Chukov: We need strong cooperation between Greece, Romania and Bulgaria”

Vladimir Chukov: Avem nevoie de o colaborare aprofundată între Grecia, România şi Bulgaria

chukov-2-700x350
Vladimir Chukov (foto: YouTube)

Interviu cu expertul de relaţii internaţionale despre viziunea sa despre colaborarea regională din Europa de Sud-Est, care să curpindă cele trei ţări, şi despre modelele de colaborare care pot inspira demersul – Benelux şi Grupul de la Vişegrad

Vladimir Mitev

Vladimir Chukov este analist de politică externă, specializat în Orientul Mijlociu, în problemele religiei musulmane, ale terorismului şi ale securităţii. Este născut pe 22 aprilie 1960 în Atena, Grecia. A studiat într-un colegiu francez din Tunisia, iar apoi a absolvit Liceul cu predare în limba franceză din Sofia. A absolvit facultatea de ştiinţe sociale din Universitatea din Damasc, Siria. În anul 1998 a devenit docent, în anul 2005 doctor în ştiinţe economice, iar în 2007 – profesor. Predă cursuri în multe universităţi din Bulgaria: Universitatea Liberă din Varna, Universitatea din Sofia, Universitatea Nouă Bulgară, Universitatea din Ruse şi altele.

Continue reading “Vladimir Chukov: Avem nevoie de o colaborare aprofundată între Grecia, România şi Bulgaria”

Владимир Чуков: Трябва ни задълбочено сътрудничество между Гърция, Румъния и България

chukov-2-700x350
Владимир Чуков (снимка: YouTube)

Интервю с експерта по международни отношения за неговата визия за регионалното сътрудничество в Югоизточна Европа, което да бъде реализирано от Румъния, Гърция и България, и за моделите на сътрудничество, които могат да вдъхновяват – Бенилюкс и Вишеградската четворка

Владимир Митев

Владимир Чуков е анализатор на международните отношения, специализирал се в Близкия изток, проблемите на мюсюлманската религия, тероризма и сигурността. Роден е на 22 април 1960 г. в Атина, Гърция. Учи във френски колеж в Тунис, а впоследствие завършва Френската гимназия в София. Дипломира се във факултета по обществени науки на Дамаския университет, Сирия. През 1998 г. става доцент, през 2005 г. – доктор на икономическите науки, а през 2007 г. – професор. Преподава в редица български университети: Варненски свободен университет, Софийския университет „Св. Кл. Охридски“, Нов български университет, Русенски университет „Ангел Кънчев“ и други.

Continue reading “Владимир Чуков: Трябва ни задълбочено сътрудничество между Гърция, Румъния и България”

Codru Vrabie: The Romanian-Bulgarian mini-Schengen seems a good idea

codru-vrabie-900x450
Codru Vrabie (photo: Vlad Stanciu, INK Assocation)

Interview with the Romanian expert on good governance on the idea of a Romanian-Bulgarian Schengen, on a similar initiative for a regional Schengen in the Western Balkans and on the barriers before Romanian-Bulgarian cooperation

Vladimir Mitev

Codru Vrabie is a civic activist, trainer and consultant on good governance, transparency, responsibility, and integrity in the public sector. He has contributed to many reform measures in justice and public administration. Vrabie has BAs in legal and political sciences (Romania, Bulgaria, the USA) and MAs in administrative sciences and European affairs (Romania, the Netherlands, Spain). He has worked for various Romanian civil society organizations since 1998. In 2010, Vrabie started working with the Leaders for Justice” programme, which was replicated in 2017 by the Republic of Moldova. In April 2018, Codru joined the team of telegraful.net – a project of the Courage Ahead Association (Curaj Înainte).

After the last CVM report Romania and Bulgaria remain outside the Schengen area. In this context the blog ”The Bridge of Friendship” tries to bring the attention at a less-disccused idea in our countries – the creation of a bilateral Schengen area between Romania and Bulgaria. Interviews with supporters and sceptics to this idea will be published. 

Continue reading “Codru Vrabie: The Romanian-Bulgarian mini-Schengen seems a good idea”

Codru Vrabie: Un mini-Schengen româno-bugar imi pare o idee bună

codru-vrabie-900x450
Codru Vrabie (foto: Vlad Stanciu, Asociaţia Ink)

Un interviu cu expertul român de bună guvernare despre ideea unui Schengen româno-bulgar, despre o iniţiativă similară de Schengen regional în Balcanii de Vest şi despre piedicile în faţa colaborării româno-bulgare

Vladimir Mitev

Codru Vrabie este activist civic, trainer şi consultant pe teme de bună guvernare, transparenţă, responsabilitate şi integritate în sectorul public, contribuind la mai multe măsuri de reformă în justiţie şi administraţia publică. Licenţiat în ştiinţe juridice şi politice (România, Bulgaria, Statele Unite), respectiv masterat în ştiinţe administrative şi afaceri europene (România, Olanda, Spania), Codru lucrează din 1998 pentru societatea civilă din România. Din 2010, Codru lucrează în cadrul programului Lideri pentru Justiţie, care este replicat din 2017 şi în Republica Moldova. Din aprilie 2018, Codru s-a alăturat echipei telegraful.net, un proiect al Asociaţiei Curaj Înainte.

După ultimul raport MCV România şi Bulgaria rămân afară de zona Schengen. În acest contextul blogul Podul Prieteniei încearcă să aducă la atenţie o idee puţin discutată în ţările noastre – infiinţarea unei zone Schengen bilaterale între România şi Bulgaria. Urmează să fie publicate interviuri cu susţinatori şi sceptici, care vor discuta pe acest subiect. 

Continue reading “Codru Vrabie: Un mini-Schengen româno-bugar imi pare o idee bună”

Кодру Врабие: Българо-румънският мини-Шенген изглежда добра идея

codru-vrabie-900x450
Кодру Врабие (снимка: Влад Станчу, асоциация “Инк”)

Интервю с румънския експерт по добро управление за идеята за българо-румънски шенген, за подобна инициатива за регионален шенген в Западните Балкани и за препятствията през българо-румънското сътрудничество
Владимир Митев
След последния доклад на Механизма за сътрудничество и проверка Румъния и България остават извън шенгенското пространство. В този контекст блогът “Мостът на приятелството” се опитва да привлече вниманието към една малко дискутирана идея в нашите страни – създаването на двустранна шенгенска зона между България и Румъния. Ще бъдат публикувани интервюта с поддръжници и скептици на тази идея.
Кодру Врабие е граждански активист, обучител и консултант по въпроси на доброто управление, прозрачността, отговорността и почтеността в публичното пространство. Той е допринесъл за множество реформи в областта на правосъдието и публичната администрация в Румъния. Има бакалавърска степен по политически и юридически науки (от Румъния, България и САЩ) и магистърска степен по административни науки и европейски въпроси (Румъния, Холандия, Испания). Кодру работи от 1998 г. за гражданското общество в Румъния. От 2010 г. Кодру работи в рамките на програмата „Лидери в правосъдието“, която бе възпроизведена от 2017 г. нататък и в Република Молдова. От април 2018 г. Кодру се присъедини към екипа на telegraful.net – проект на Сдружение „Кураж напред“.

Continue reading “Кодру Врабие: Българо-румънският мини-Шенген изглежда добра идея”

Ivan Kyurkchiev: I work for the close cultural relations with Romania

kyurkchiev-700x350
Ivan Kyurkchiev (photo: The Bridge of Friendship)

The director of State Opera – Rousse discusses the cross-border cultural cooperation and the events which mark the Opera’s 70th anniversary

Smaranda Şchiopu

Vladimir Mitev

Ivan Kyurkchiev has been the director of State Opera – Rousse since 2017. He comes from a family of musicians and he started playing the violin at the age of 6. He  graduated from the musical high school in Rousse, studying viola and opera singing. He fulfilled his military service in the choir of the construction troops, with whom he had his first concerts abroad. In the last year of his studies of opera singing in the Conservatory in Sofia he was selected to specialise in ”La Scala” in Milano for two years. In his second year he won the competition ”Enrico Caruso” and then he received the chance to stay and work in Italy. Kyurkchiev has sung in many Italian  cities, in South America, in Marsilia, Bordeaux, Montpelier, Budapest, Prague and other European cities. In 1996 he became the director of State Opera – Rousse for the first time. In 2000 he established his events company ”Opera Verdi”, which has organised performances for almost all Bulgarian opera theatres in Europe and the USA. At the end of 2017 Ivan Kyurkchiev became the director of State Opera – Rousse for the second time. 

This text is part of a journalistic project by Smaranda Şchiopu and Vladimir Mitev, through which they try to better understand the Bulgarian-Romanian relations in the cross-border area around the Danube. 

Continue reading “Ivan Kyurkchiev: I work for the close cultural relations with Romania”