Reading Marx in Bucharest

Karl_Marx-700
Karl Marx (photo: Wikipedia)

The book “Marxian economic theory” by Dan Chiță invites the left people to get to know their roots

Vladimir Mitev

This article was published on 18 June 2017 at the site “Baricada”.

“It’s difficult to read Marx. When I read 50 pages by him, I have the feeling that everything I have ever read in Romanian language hasn’t prepared me in any way to understand this author. His text is so dense, so sublime. Marx is something really different. He has not only been a great economist, but is also probably the only one that has given meaning to the Hegelian dialectics. Marx transforms the whole continental philosophy into arms for the understanding of reality. It is not sufficient for somebody to have studied philosophy in Cluj Napoca or Bucharest, in order to understand him. Marx is something much larger”, said Dan Chiță (Neumann) – the author of the book “Marxian economic theory”, during its presentation on 14 June 2017 in the cultural centre of the left in Bucharest “Macaz”.

The dimensions of his effort upon the volume seem unimaginable. Who reads Marx today? If somebody has ever tried to understand “The Capital”, has he gone beyond the first few pages?

Continue reading “Reading Marx in Bucharest”

Citindu-l pe Marx în București

Karl_Marx-700
Karl Marx (foto: Wikipedia)

Cartea lui Dan Chiță, “Teoria economică marxistă” îi invită pe stângiști să-și recunoască, în sfârșit, rădăcinile

Vladimir Mitev

Acest articol a fost publicat la 16 iunie pe site-ul ”Baricada”.

”E greu să citești Marx. Dacă citesc 50 de pagine din Marx am impresia că tot ceea ce am citit în limba română nu m-a echipat intelectual pentru a-l înțeleg. Textul e atât de dens, atât de sublim în imaginația asta. E altceva. Pur și simplu, în afară de faptul că el a fost mare economist, el a fost, probabil, singurul care a dat sens dialecticei hegeliene. El a transformat toată filosofia continentală într-o armă de înțelegere a realității. Nu e suficient să fi studiat filosofia la Cluj sau la București pentru a-l înțelege. Marx este mai mult decât asta”, așa s-a exprimat Dan Chiță (Neumann) – autorul cărții “Teoria economică marxistă”, în timpul lansării acesteia, de pe 14 iunie 2017, la centrul cultural stângii din București Macaz.

Dimensiunea efortului lui pare inimaginabil. Cine (mai) citește Marx astăzi? Chiar dacă cineva a încercat să înțeleagă și să citească “Capitalul”, câți au trecut de primele pagini?

Continue reading “Citindu-l pe Marx în București”

Да четеш Маркс в Букурещ

Karl_Marx-700
Карл Маркс (източник: Уикипедия)

Книгата „Марксистка икономическа теория“ на Дан Кица кани левичарите да опознаят своите корени

Владимир Митев

Тази статия бе публикувана на сайта “Барикада” на 19 юни 2017 г.

„Трудно е да четеш Маркс. Ако прочета 50 страници от него, имам чувството, че всичко, което съм чел на румънски език, не ме е подготвило интелектуално никак, за да разбера този автор. Неговият текст е толкова наситен, толкова възвишен. Маркс е нещо съвсем различно. Освен че е бил голям икономист, той е може би единственият, който е дал смисъл на хегелианската диалектика. Маркс трансформира цялата континентална философия в оръжие за разбирането на реалността. Не е достатъчно да си учил философия в Клуж Напока или в Букурещ, за да го разбереш. Маркс е нещо много по-голямо“, каза Дан Кица (Нойман) – авторът на книгата „Марксистката икономическа теория“, по време на представянето ѝ на 14 юни 2017 г. в културния център на левите в Букурещ „Маказ“.

Измеренията на усилието зад тома изглеждат невъобразими. Кой чете Маркс днес? Ако някой е опитал да осмисли „Капиталът“ някога, дали е отишъл отвъд първите няколко страници?

Continue reading “Да четеш Маркс в Букурещ”

Which is the Bulgarian answer to the changes in the EU?

presentation-en-700
The opening page of the presentation (photo: Vladimir Mitev)

Vladimir Mitev showed at a conference inside the Romanian parliament a presentation about Sofia’s searches for a road ahead in the Europe of the speeds

The changes in the EU, called with the formula “Europe of the speeds” lead to debates in Bulgaria and in Romania. On 29 May 2017 the Romanian parliament hosted the conference “Quo vadis, European public space? The EU reform and its implications with regard to security and public communication”, which was organized by the Cristian University “Dimitrie Cantemir, by the Institute for Political Sciences and International Relations at the Romanian Academy and the Commision for Defense, Public Order and National Security at the lower chamber of the Romanian parliament. Researches from both scientific institutions participated and analyzed problems such as Brexit, populism in the EU, the informational war, the rusophobic discourse and other issues such demography and fiscal policy.

Continue reading “Which is the Bulgarian answer to the changes in the EU?”

Care este răspunsul bulgăresc la schimbările din UE?

presentation-ro-700
Prima pagina a prezentării (foto: Vladimir Mitev)

Vladimir Mitev a arătat la o conferința în parlamentul român o prezentare privind căutarea Sofiei al unui drum în Europa Vitezelor

Schimbările din UE, chemate prin formula ”Europa Vitezelor” provoacă dezbateri și în Bulgaria, și în România. La 29 mai 2017 în parlamentul român a luat loc conferința ”Spațiul public european – încotro? Reforma Uniunii Europene – implicații în planul securității și al comunicării publice”, organizată de Universitatea Creștină ”Dimitrie Cantemir”, de Institutul pentru Științe Politice și Relații Internaționale de pe Academia Română și Comisia pentru Apărare, Ordine Publică și Siguranța Națională de pe Parlamentul României. Au participat cercetători din ambele instituții științifice, care au analizat probleme precum Brexit-ul, populismul din UE, războiul informațional, discursul rusofobic și alte teme precum demografia și politică fiscală.

Continue reading “Care este răspunsul bulgăresc la schimbările din UE?”

Какъв е българският отговор на промените в ЕС?

presentation-bg-700
Титулната страница на презентацията (снимка: Владимир Митев)

Владимир Митев показа на конференция в румънския парламент презентация за търсенията в София на път в Европа на скоростите

Промените в ЕС, наричани с формулата „Европа на скоростите“ предизвикват дебати, както в България, така и в Румъния. На 29 май 2017 г. в румънския парламент се състоя конференцията „Европейското публично пространство – накъде? Реформата на ЕС и нейните измерения по отношение на сигурността и публичната комуникация“, организирана от Християнския университет „Димитрие Кантемир“, от Института за политически науки и международни отношения към Румънската академия и от Комисията за отбрана, обществен ред и национална сигурност към долната камара на румънския парламент. Участваха изследователи от двете научни институции, които анализираха проблеми като Брекзита, популизма в ЕС, информационната война днес, русофобския дискурс и други теми като демография или данъчна политика.

Continue reading “Какъв е българският отговор на промените в ЕС?”

Georgi Pirinski: Romania and Bulgaria can initiate the development of a macroregional strategy for the Black Sea region

Georgi_Pirinski_2009_350
Georgi Pirinski (photo: Veni Markovski for Wikipedia)

Both EU member states have clearly overlapping interests in the realisation of peace and sustainable development in the region of Black Sea, believes the Bulgarian diplomat and member of the European parliament

Georgi Pirinski is born on 10 September 1948 in New York. He was the Bulgarian deputy minister of foreign trade between 1980 and 1989. He was a member of the Bulgarian parliament in the period 1990-2013. He was the foreign minister of Bulgaria (1995-1996) and president of the National Assembly (2005-2009). He became a member of the European parliament in 2014. 

Mr. Pirinski, at a round table in Sofia in the beginning of April 2017 you presented the idea for the creation of a Black Sea euroregion, which could become a part of the political initiatives of the Bulgarian presidency of the EU in the first half of 2018. What is the essence of your idea? What are the results that you expect to be obtained by the Black Sea countries and by the EU following its realization?

The essence of the idea which was discussed at the conference on 3 April 2017 in Sofia was that an attempt could be made for Bulgaria and Romania as Black Sea member states of the EU to initiate the development of the so-called Macroregional strategy for the Black Sea region. In conformity with the common definition, a macroregional strategy is an integrated framework which is approved by the European Council and aims at the overcoming of challenges in a certain geographical region. These challenges affect member states and third countries which are placed in it. Together all of them collaborate stronger so that they could achieve economic, social and territorial cohesion.

Continue reading “Georgi Pirinski: Romania and Bulgaria can initiate the development of a macroregional strategy for the Black Sea region”