Romania – a student of excellence or poor learner?

dancila-juncker-700x350
The relations between Bucharest and Brussels are not so bad (photo: YouTube, channel of Romanian government)

Bulgarian media narrative on Romania changed significantly. The recent wave of romanoscepticism in Bulgaria on the occasion of the starting presidency of the EU simply follows the mainstream of Bruxelles, but doesn`t help for the better understanding of what is going on in the region

Vladimir Mitev

This article was published on 12 January 2019 on the Bulgarian section of the site “The Barricade”.

The days before the official start of the Romanian europresidency, which began on 10 January 2019, came together with a wave of negative evaluations and comments in Western European media about the government in Bucharest and the Romanian political elite. Leading Bulgarian media also gave tribune to a number of analysts, who expressed their scepticism towards Romania, similar to the Western European, given that literally until the middle of 2018 Romanians were given constantly as example for successful reform in justice, economy and loyality to the West. The experts now sowed doubts that Romanian presidency will be successful. The analysts also reduced Romania of 20 million people to the person of the strong man in the Social Democratic Party Liviu Dragnea, who is criticised strongly in Western Europe and to the ironised prime minister Viorica Dancila.

The parallel with the Bulgarian europresidency, lauded for its tractability by Jean-Claude Juncker, is natural to be made. Until recently Romania was the country of excellence in the region, because of ”anti-corruption” and its ”awaken civil society”, which ”opposes the thieves in politics”. Now Bulgarians were to live their small media moment of glory as most loyal and responsible representatives of the EU in the region. This change was taking place while Romania was transforming itself into a country, which, according to the interpretations, ”is not looked at with credibility” in European institutions and in the other country-members. A possibility arose that the government in Sofia shines before the European partners, pushing itself away from Romania, with which it had been in tandem for the last two decades. It is expected that Bulgaria will be admitted to the Schengen space until the end of the Juncker commission, while no such announcements have been given to Bucharest.

Continue reading “Romania – a student of excellence or poor learner?”

Advertisements

România – ţara de zece sau un elev slab?

dancila-juncker-700x350
Dialogul între Bucureşti şi Bruxelles nu este atât de rău (foto: YouTube, guvernul român)

Media din Bulgaria şi-a schimbat narativul despre vecină de nord la începutul europreşedinţiei române. Ultimul val de românoscepticism urmăreşte mainstream-ul din Bruxelles, dar nu contribuie la înţelegerea mai bună a celor ce se întâmplă în regiune

Vladimir Mitev

Acest articol a fost publicat pe 13 ianuarie 2019 pe secţia românească a site-ului Baricada.

Zilele înainte de începutul oficial al europreşedinţiei române au fost însoţite de un val de evaluări şi comentarii negative în media din Europa de Vest despre guvernul din Bucureşti şi elita politică românească. În primele zile ale anului nou media bulgără a dat cuvântul unei serii de analişti, care şi-au exprimat scepticismul către România de azi, în cheia vest-europeană, dat fiind că literal până la mijlocul anului 2018 românii au fost ani de zile daţi ca oameni exemplari în reformele de succes în justiţie, economie şi fidelitate către Occident. Acum experţii au demostrat îndoială că preşedinţia română va fi de succes. Şi au redus România a celor 20 de milioane de români la personalitatea omului puternic din PSD, Liviu Dragnea, criticat dur în Europa de Vest şi la premierul ironizat, Viorică Dăncilă.

Parelul cu europreşedinţia bulgară, laudată de Jean-Claude Juncker, pentru ascultarea Sofiei, se autoimpune. În timp ce până nu de mult România a fost ţara de zece din regiune, datorită ”luptei împotriva corupţiei” şi ”societatea civilă trează”, care ”se opune politicenilor hoţi”, acum bulgarii trebuiau să trăiască momentul lor mic de glorie ca reprezentanţi fideli şi responsaibili ai UE din regiune. Asta se făcea în timp ce România se transforma într-o ţară care, după interpetări, ”nu este tratată cu încredere” în instituţiile europene şi între celelalte ţări membre. S-a deschis posibilitatea că guvernul din Sofia să iasă în frunte, desprinzându-se de România, cu care facea tandem în ultimile do decenii. Se aşteaptă că Bulgaria să fie admisă în spaţiul Schengen până la sfârşitul mandatului comisiei ”Juncker”, în timp ce către România nu se fac astfel de anunţuri.

Continue reading “România – ţara de zece sau un elev slab?”

Румъния – отличник или двойкаджия?

dancila-juncker-700x350
Диалогът между Букурещ и Брюксел не е чак толкова лош (снимка: ِYouTube, румънско правителство)

Българските медии промениха начина, по който говорят за Румъния. Последната вълна от румъноскептицизъм у нас по повод европредседателството на съседите просто следва мейнстрийма в Брюксел, но с нищо не помага за по-доброто разбиране на случващото се в региона

Владимир Митев

Тази статия бе публикувана на 12 януари 2019 г. на българската секция на сайта “Барикада”.

Дните преди официалното начало на румънското европредседателство, започнало на 10 януари 2019 г., бяха съпроводени с вълна от негативни оценки и коментари в западноевропейските медии за правителството в Букурещ и за румънския политически елит. В първите дни на новата година и водещи български медии предоставиха думата на редица анализатори, които изразиха скептицизъм към Румъния, подобен на западноевропейския, при положение че буквално до средата на 2018 г. румънците бяха постоянно давани като пример за успешни реформи в правосъдието, икономиката и за преданост към Запада. Сега експертите посяха съмнение, че румънското председателство ще бъде успешно. И сведоха 20-милионна Румъния до личността на критикувания в Западна Европа силен човек в Социалдемократическата партия Ливиу Драгня и до осмивания премиер Виорика Дънчила.

Паралелът с българското европредседателство, похвалено от Жан-Клод Юнкер заради послушанието на София, се налагаше от само себе си. Докато до неотдавна Румъния бе отличникът в региона заради “борбата с корупцията” и “будното си гражданско общество”, което се “противопоставя на крадливите политици”, сега българите трябваше да прeживеят своя малък медиен момент на слава като най-лоялни и отговорни представители на ЕС в региона. Това се правеше, докато Румъния се трансформира в държава, която според интерпретациите, „не се ползва с доверие“ в европейските институции и сред останалите страни-членки. Откри се възможност за правителството в София да блесне пред европейските партньори, като се оттласне от Румъния, с която от поне две десетилетия е в тандем. Очаква се България да бъде допусната в шенгенското пространство до края на мандата на комисията „Юнкер“, докато към Букурещ такива анонси липсват.

Continue reading “Румъния – отличник или двойкаджия?”

Vladimir Mitev: The media “warming-up” to the Romanian europresidency shows spirit of competition, but we need more cooperation with our neighbours in the region

The founder of the blog „The Bridge of Friendship“ has given an interview to the Bulgarian National Radio on the occasion of beginning of the Romanian europresidency – about the perspectives in the following six months before the relations between Bruxelles and Bucharest, between the president Iohannis and the government of the social democrats, about the economic measures introduced in the end of 2018 and about the media reflection on the eve of the presidency

On 5th January 2019 the founder of the blog “The Bridge of Friendship” and editor of the Romanian section of the site “The Barricade” Vladimir Mitev was interviewed by Georgi Markov in the emission for international comments and analyses “Saturday 150” of the programme “Horizon” of the Bulgarian National Radio. The occasion for the interview is the start of the Romanian presidency of the Council of the EU. The beginning of the presidency was marked by a wave of negative evaluations and comments in Western European media about the government in Bucharest and the Romanian political elite. In the first days of the new year Bulgarian media have given tribune to a number of analysts, who showed scepticism towards Romania similar to the Western European one, given that literally until the middle of 2018 Romanians had beeng given constantly as an example for successful reforms in justice, economy and loyalty to the West. The media reflection towards Romania in the beginning of 2019 reminds of the one towards Greece, when it resisted the prescribed treatment of the debt crisis. Then Greeks were often described in European and Bulgarian media as irresponsible, because they resists and destabile the whole of the eurozone. But it wasn’t pointed out that the Greek debt actually rose as a result of the “treatment”. In this context Vladimir Mitev pointed out that we know vaguely our neighbours and we are tempted to compete with them who is more responsible and more European. However it is worthy if when we know our neighbours, we don’t remain limited to the satisfaction that we make one thing or another better, or to the pitifulness that we fail as people and institution in comparison to them. As a part of the EU we could need more cooperation in the European South-East. Not only competition, but cooperation is an European value.

Continue reading “Vladimir Mitev: The media “warming-up” to the Romanian europresidency shows spirit of competition, but we need more cooperation with our neighbours in the region”

Vladimir Mitev: Încălzirea mediatică pentru europreşidinţia română emană spirit de concurenţă, dar în regiune avem nevoie de mai multă colaborare cu vecinii

Fondatorul blogului ”Podul Prieteniei” a dat un interviu Radioului Naţional Bulgar cu ocazia începutului europreşedinţiei române – despre perspectivele în următoarele şase luni în faţa relaţiilor între Bruxelles şi Bucureşti, între preşedintele Iohannis şi guvernul social-democraţilor, despre măsurile economice de la sfârşitul anului 2018 şi despre reflectarea mediatică la începutul preşedinţiei

Pe 5 ianuarie 2019, fondatorul blogului ”Podul Prieteniei” şi editor al secţiei române a site-ului ”Baricada”, Vladimir Mitev, a fost intervievat de Georgi Markov în emisiunea pentru comentarii şi analize internaţionale ”Sămbătă 150” a programului ”Orizon” al Radioului Naţional Bulgar. Ocazia pentru interviu este începutul preşedinţiei române a Consiliului UE. Începutul preşedinţiei a fost însoţit de un val de evaluări şi comentarii negative în media din Europa de Vest despre guvernul din Bucureşti şi elita politică românească. În primele zile ale anului nou media bulgără a dat cuvântul unei serii de analişti, care şi-au exprimat scepticismul către România de azi, în cheia vest-europeană, dat fiind că literal până la mijlocul anului 2018 românii au fost ani de zile daţi ca oameni exemplari în reformele de succes în justiţie, economie şi fidelitate către Occident. Atitudinea mediatică către România la începutul anului 2019 se aseamână cu cea către Grecia, când ea punea rezistenţă la ”tratamentul” prescris pentru criza datorilor. Atunci grecii au fost deseori prezentanţi în media din Europa şi Bulgaria ca iresponsabili, pentru că rezistă şi destabilizează întreagă eurozonă, fără a se adăuga că un efect al ”tratamentului” a fost că datoria lor de stat de fapt a crescut după aplicarea tratamentului. Exact în acest context Vladimir Mitev subliniază că ne cunoaştem puţin vecinii şi suntem tentaţi să întrăm în competiţie cu ei cine este ”mai responsabil” şi ”mai european”. Însă, cunoaşterea vecinilor merită să nu se limiteze la constatarea că facem un lucru sau altul mai bine decât ei sau la plângerea că eşuăm ca popor şi instituţii în comparaţie cu ei. Poate că facând parte din UE avem nevoie de mai multă colaborare în Sud-Estul Europei. Nu doar competiţia, ci şi colaborarea este o valoare europeană.

Continue reading “Vladimir Mitev: Încălzirea mediatică pentru europreşidinţia română emană spirit de concurenţă, dar în regiune avem nevoie de mai multă colaborare cu vecinii”

Владимир Митев: Медийното подгряване за румънското европредседателство издава дух на конкуренция, но в региона имаме нужда от повече сътрудничество със съседите

 

Основателят на блога „Мостът на приятелството“ даде интервю за БНР по повод началото на румънското европредседателство – за перспективите през следващите шест месеца пред отношенията между Брюксел и Букурещ, между президента Йоханис и правителството на социалдемократите, за икономическите мерки от края на 2018 г. и за медийното отразяване в навечерието на председателството

На 5 януари 2019 г. основателят на блога „Мостът на приятелството“ и редактор на румънската секция на сайта „Барикада“ Владимир Митев бе интервюиран от Георги Марков в предаването за международни коментари и анализи „Събота 150“ по програма „Хоризонт“ на Българското национално радио. Поводът за интервюто бе започващото румънско председателство на Съвета на ЕС. Началото на председателството бе съпроводено с вълна от негативни оценки и коментари в западноевропейските медии за правителството в Букурещ и за румънския политически елит. В първите дни на новата година българските медии предоставиха думата на редица анализатори, които изразиха скептицизъм към Румъния, подобен на западноевропейския, при положение че буквално до средата на 2018 г. румънците бяха постоянно давани като пример за успешни реформи в правосъдието, икономиката и за преданост към Запада. Медийното отношение към Румъния в началото на 2019 г. напомня на това към Гърция, когато тя се съпротивляваше на предписваното й лечение на дълговата криза. Тогава гърците бяха представяни често в европейските и в българските медии като безотговорни заради това, че оказват съпротива и дестабилизират цялата еврозона, без да се посочва, че в резултат от „лечението“ техният държавен дълг всъщност нарасна. Именно в този контекст Владимир Митев посочва, че познаваме слабо своите съседи и сме склонни да се съревноваваме с тях кой е по-отговорен и по европеец. Струва си обаче опознаването на съседите да не се ограничава до констатацията, че правим едно или друго нещо по-добре от тях или до жалването, че се проваляме като народ и институции на техен фон. Може би като част от ЕС имаме нужда от повече сътрудничество в европейския югоизток. Не само конкуренцията, но и сътрудничеството е европейска ценност.

Continue reading “Владимир Митев: Медийното подгряване за румънското европредседателство издава дух на конкуренция, но в региона имаме нужда от повече сътрудничество със съседите”

Vladimir Mitev: Liviu Dragnea answers to the negative report of the European Commission by attempting to neutralise his party opponents

bnr-700x350
(photo: Bulgarian National Radio)

The founder of the the blog ”The Bridge of Friendship” gave an interview to the Bulgarian National Radio about the latest ministerial changes in the Romanian cabinet

The emission for international politics of the Bulgarian Natioanal Radio – ”Saturday 150”, interviewed the founder of the blog ”The  Bridge of Friendship” and editor of the Romanian section of the site ”The Barricade” Vladimir Mitev on the current political events and relations in Romania.

Continue reading “Vladimir Mitev: Liviu Dragnea answers to the negative report of the European Commission by attempting to neutralise his party opponents”