Noi arme bulgăreşti în valoare de 417 de milioane de euro au ajuns la saudiţi

boykosalman-700x350
Boiko Borisov în Arabia Saudită (foto: contul din Facebook al lui Boiko Borisov)

Regatul arab depăşeşte Irakul şi devine cea mai mare piaţa de echipement militar bulgăresc în anul 2017

Ivailo Atanasov

Acest articol a fost publicat pe 21 noiembrie 2018 pe secţia românească a site-ului Baricada. 

Uciderea columnistului lui Washington Post Jamal Khashoggi în ambasada saudită din Turcia a provocat Germania să anunţe că va îngheţa exportul de armament pentru regimul lui Mohammad bin Salman şi să apeleze către toate celelalte ţări din UE să urmeze exemplul ei. Deocamdată nimeni nu se grăbeşte să facă asta, pentru că politica externă a forţelor de bază din UE, precum şi cea a Statelor Unite, se pare că e dependentă de comenzile militare ale Arabiei Saudite. Numai Norvegia, care nu face parte din UE, a decis să îngheţe exportul de echipament militar către regatul arab.

Continue reading “Noi arme bulgăreşti în valoare de 417 de milioane de euro au ajuns la saudiţi”

Advertisements

Още български оръжия за над 800 млн. лв. към саудитите

boykosalman-700x350
Бойко Борисов в Саудитска Арабия (снимка: фейсбук профила на Бойко Борисов)

Кралството измества Ирак и става най-големият пазар на българско военно оборудване през 2017 година

Ивайло Атанасов

Тази статия бе публикувана на 12 ноември 2018 г. на българската секция на сайта “Барикада”. 

Убийството на колумниста на Washington Post Джамал Хашоги в саудитското посолство в Турция накара Германия да обяви, че замразява износа на оръжия за режима на Мохамед бен Салман и призова останалите страни от ЕС да последват примера ѝ. Засега никой не бърза да стори това, тъй като външната политика на основните сили в ЕС и на САЩ изглежда е зависима от оръжейните поръчки за Саудитска Арабия. Единствено Норвегия, която не е част от ЕС, реши да замрази износа на военно оборудване за кралството.

Continue reading “Още български оръжия за над 800 млн. лв. към саудитите”

Who gets isolated by the anti-Iranian sanctions – Teheran or Trump?

chess-game-700x350
The word ”checkmate” comes from the Persian ”shah” (king) and mat (dead) (photo: Pixabay, CC0)

The EU, Russia and China work on mechanism through which they could continue developing economic relations with the Islamic Republic

Vladimir Mitev

This article was published on 9 November 2018 on the site ”The Barricade”. 

”Our revolution was not a fundamentalist revolution advocating a return to the past…. The progress we are familiar with was the modernity we experienced before the revolution and we saw that it did not lead to benefits and progress in our society…. Our revolution was not for creating a completed version of new modernity, however, until the time the West starts to crumble from within, not only do we not oppose technology and technological knowledge, but truly embrace this new knowledge.”, says the Iranian philosopher and president of the Iranian Academy Reza Davari in a quote, which has gained prominence among the Iranian Studies scholars in the West. His words sound pointedly in the international context after Donald Trump came to power in the United States and the draconian sanctions against the Islamic Republic returned.

Continue reading “Who gets isolated by the anti-Iranian sanctions – Teheran or Trump?”

Pe cine izolează sancţiunile antiiraniene – pe Teheran sau pe Trump?

chess-game-700x350
Şahmat în limba persană înseamnă ”regele este mort” (foto: Pixabay, CC0)

UE, Rusia şi China lucrează asupra mecanismelor, prin care să continue dezvoltarea relaţiilor economice cu Republica Islamică

Vladimir Mitev

Acest articol a fost publicat pe 9 noiembrie 2018 pe secţia românească a site-ului Baricada. 

”Revoluţia noastră nu a fost o revoluţie fundamentalistă, care susţine întoarcerea în trecut… Progresul, pe care noi îl cunoaşteam, a fost legat de modernitatea din timpurile înainte de Revouţia Islamică. Am văzut că el n-a adus beneficii şi progres societăţii noastre… Revoluţia noastră nu căuta crearea unei versiuni noi a modernităţii. Numai că până când Occidentul nu va începe să se descompună pe dinăuntru, noi nu numai că nu ne opunem tehnologiilor şi ştiinţei tehnologice, ci acceptăm pe deplin această noua cunoaştere”, spune filosoful iranian şi preşedinte al Academiei Iraniene, Reza Davari, într-un citat care a devenit celebru printre cercetatorii de Studii Iraniene din Occident. Cuvintele lui sună semnificativ în contextul internaţional după venirea lui Donald Trump la putere în SUA şi în special după întoarcerea sancţiunilor draconice împotriva Republicii Islamice.

Continue reading “Pe cine izolează sancţiunile antiiraniene – pe Teheran sau pe Trump?”

Кого изолират антииранските санкции – Техеран или Тръмп?

chess-game-700x350
“Шахмат” на персийски език означава “царят е мъртъв” (снимка: Pixabay, CC0)

ЕС, Русия и Китай работят по механизми, чрез които да продължат да развиват икономически отношения с Ислямската република

Владимир Митев

Тази статия бе публикувана на 9 ноември 2018 г. на българската секция на сайта “Барикада”.

„Нашата революция не бе фундаменталистка революция, която поддържа завръщане към миналото… Прогресът, който ние познаваме, е свързан с модерността от времената преди Ислямската революция. Видяхме, че той не донесе ползи и напредък за нашето общество… Нашата революция не търсеше създаване на напълно нова версия на модерността. Само че докато Западът не започне да се разпада отвътре, ние не само не се противопоставямe на технологиите и на технологичното знание, но напълно възприемаме това ново познание“, гласи известен цитат на иранския философ и председател на Иранската академия Реза Давари. Думите му звучат многозначително в международния контекст след идването на власт на Доналд Тръмп в Щатите и завръщането на драконовските санкции срещу Ислямската република.

Continue reading “Кого изолират антииранските санкции – Техеран или Тръмп?”

Influența Primăverii de la Praga din 1968 în Bulgaria

bridge-valtava-700x350
Praga (foto: Pixabay, CC0)

Eșecul Primăverii de la Praga îi convinge pe conducătorii bulgari cât de periculoase sunt reformele politice

Iskra Baeva

Acest articol a fost publicat pe 25 septembrie 2018 pe site-ul Revistei Timpul. 

Cu jumătate de secol în urmă, Europa a fost cutremurată de nemulțumiri sociale și de proteste în masă. Dar, în timp ce în Europa de Vest se revoltau studenții, în Europa de Est se realizau reforme venite de sus în jos, de la elitele comuniste către societate, provocate de problemele economice. Primăvara de la Praga din ’68 s-a născut din dorința de a căuta eficientizarea economiei cu ajutorul mecanismelor de piață, prevăzute în reformele profesorului Ota Šik. Numai că schimbările economice provoacă schimbări politice, care la rândul lor trezesc nu numai societatea cehoslovacă, ci și întregul Bloc de Est. În 1968, în mai multe dintre țările din Blocul de Est s-a conturat o confruntare între societate și putere, care s-a încheiat cu decizia țărilor componente ale Tratatului de la Varșovia (mai puțin România) ca reformele din Cehoslovacia să fie oprite printr-o intervenție militară. Această decizie va contura începutul sfârșitului Blocului de Est.

În cadrul acestui context internațional, este interesant să cunoaștem următoarele aspecte: care a fost poziția Bulgariei în cadrul acestor evenimente de cotitură și cum a influențat Primăvara de la Praga societatea bulgară? Voi încerca să răspund la aceste întrebări pe scurt.

Continue reading “Influența Primăverii de la Praga din 1968 în Bulgaria”

Влиянието на Пражката пролет от 1968 г. в България

bridge-valtava-700x350
Прага (снимка: Pixabay, CC0)

Крахът на Пражката пролет убеждава българското ръководство колко опасни са политическите реформи

Искра Баева

Тази статия бе публикувана на 25 септември на сайта на румънското списание Timpul.

Преди половин век цяла Европа е разтърсена от социално недоволство и масови протести. Но докато в Западна Европа се бунтуват студентите, в Източна се извършват реформи отгоре, предизвикани от икономически проблеми. Чехословашката Пражка пролет `68 се ражда от желанието да се потърси интензификация на икономиката с помощта на пазарни механизми, предвидени в реформите на проф. Ота Шик. Само че икономическите промени предизвикват и политически, които на свой ред събуждат не само чехословашкото общество, а и целия Източен блок. През 1968 г. в повечето страни от Източния блок се оформя сблъсък между общество и власт, който завършва с решението на Варшавския договор реформите в Чехословакия да бъдат спрени с военна интервенция. Това решение ще очертае началото на края на Източния блок.

Каква е позицията на България в тези повратни събития и как Пражката пролет въздейства върху българското общество? На тези въпроси ще се опитам да отговоря накратко.

Continue reading “Влиянието на Пражката пролет от 1968 г. в България”