We, the Bulgarians, don’t care about the Danube

Iztochna-promishlena-zona-ruse
(photo: Yavor Michev)

Bulgaria doesn’t take advantage of the river and its Danubean regions are among the poorest in the whole of Europe

Mila Cherneva

This article was published on 19 July 2019 on the site of the Bulgarian newspaper ”The Capital”. It is republished here with the consent of the newspaper and with insignificant modifications.

Some of the richest regions in Germany, Austria and even Serbia are around the Danube. But in Bulgaria it is exactly the opposite. Along the river banks are situated some of the poorest municipalities. They don’t take advantage of the river’s potential. Commercial possibilities are not developed sufficiently, relations with neighbouring foreign towns are weak, and tourism is left behind. On one hand, this is explained by the negligence towards water and the lack of infrastructure, on the other hand it is caused by the lack of initiatives among the local authorities and communities.

Although there is the so-called Danubean Strategy on European level, which should help the Danubean regions to develop, it is scarcely used. That is how the Danube remains a barrier, instead of a possibility.

Continue reading “We, the Bulgarians, don’t care about the Danube”

Advertisements

Nouă bulgarilor nu ne pasă de Dunare

Iztochna-promishlena-zona-ruse
(foto: Iavor Micev)

Bulgaria nu valorifică potențialul Dunării iar regiunile dunărene sunt printre cele mai sărace din Europa

Mila Cerneva

Acest articol a fost publicat pe 19 iulie 2019 pe site-ul ziarului bulgăresc Capital. Este preluat cu acordul ziarului şi cu nesemnificative modificări. 

În Germania, Austria, chiar și Serbia unele dintre cele mai bogate regiuni se află în jurul râului Dunare. În Bulgaria însă este tocmai invers – pe lânga malurile dunărene se află unele dintre cele mai sărace municipalităţi. Ele nu beneficiază de potenţialul, oferit de râu. Posibilităţile comerciale sunt nedezvoltate, legăturile cu oraşele vecine străine sunt slabe, iar turismul este lăsat de izbeliște. Pe de o parte, asta se datorează neglijării apelor şi lipsa de infrastructură, iar pe de altă se explică prin lipsă de iniţiative din partea autorităţilor şi comunităţilor locale.

În ciuda faptului ca la nivel european există aşa-numită Strategia Dunăreană, care ar trebui să sprijine dezvoltarea regiunilor de pe lânga fluviul dunărean, la noi ea se foloseşte slab. Astfel Dunarea rămâne o barieră în loc să fie o posibilitate.

Continue reading “Nouă bulgarilor nu ne pasă de Dunare”

Дунав не ни вълнува

Iztochna-promishlena-zona-ruse
(снимка: Явор Мичев)

България не се възползва от реката и регионите там са сред най-бедните в цяла Европа

Мила Чернева

Тази статия бе публикувана на 19 юли 2019 г. на сайта на вестник “Капитал” и е препечатана тук със съгласието на медията. Препечатването е с незначителни промени.

В Германия, Австрия и дори Сърбия едни от най-богатите региони са около река Дунав. В България обаче е точно обратното – край бреговете на реката са едни от най-бедните общини. Те не се възползват от потенциала, който реката предоставя. Търговските възможности са недоразвити, връзките със съседните чужди градове са слаби, а туризмът е на заден план. Това, от една страна, се дължи на неглижирането на водите и липсата на инфраструктурна обезпеченост, но от друга – няма и инициативност сред местните власти и общности.

Въпреки че на европейско ниво съществува т.нар. Дунавска стратегия, която трябва да помогне на крайречните региони да се развиват, у нас тя се използва слабо. Така Дунав вместо възможност остава преграда.

Continue reading “Дунав не ни вълнува”

How are the political parties în Romania funded?

money-700x350
(photo: Pixabay, CC0)

After legislative modfications from the beginning of 2018 Romanian parties benefit from generous state subsidies

Vladimir Mitev

This article was published on 2 July 2019 on the site of the Bulgarian newspaper „Word”.

In Bulgaria Romania has been given as a shining example in justice and economic development for years. We have become accustomed to the notion, that Romanian are ”excellent students”, even though that they, just like us, feel dramatic the reality, which places their country in the last and the penultimate place in a number of European rankings. But even the successes, which Romania made after its entering the EU, have their shadow.

The fight against corruption put in jail a number of the dinosaurs of transition. It opened space for new faces in politics. But in the last years various abuses in the work of prosecutors and the illegal intervention of the secret services in the work of justice were mediatised. As far as the economic development is concerned, it should not be reduced only to the greater GDP. The business in Romania is empowered, after reforms of Labour code and the Law on social dialogue in 2011 have hit hard the labour unions, as they created a similar structure with limite rights – “representatives of workers”. Due to a number of reasons the GDP growth in Romania (just like in Bulgaria) is not felt by a large number of the population. At the same time the salary rises are undermined by the fact the social security payments were transferred from the employer to the employee…

It is probably tempting to think that somewhere exists somebody, who succeeds and from whom we can learn. Knowing our neighbours can also serve as a means to know better who we are, where we stand in the world and in regard to them. In this sense it is notable that no one proposed that we take example from “the excellent country” Romania with regard to the party’s funding. Why? Maybe because in the end of 2017 and the beginning of 2018 Romanian parties vote a significant growth of the subsidy.

Continue reading “How are the political parties în Romania funded?”

Cum se finanțează partidele politice din România?

money-700x350
(foto: Pixabay, CC0)

După modificări legislative de acum un an şi jumătate partidele româneşti se bucură de unele subvenţii de stat generoase

Vladimir Mitev

Acest articol a fost publicat pe 2 iulie 2019 pe site-ul ziarului Duma. 

În Bulgaria în ultimii ani România este dată ca un exemplu luminos de urmat în justiţie şi dezvoltare economică. Ne-am obişnuit oarecum cu ideea că românii sunt ”oameni de zece”, chiar dacă ei, tot ca și noi, conştientizează dramatic faptul că ţara lor se află pe ultimul sau penultimul loc într-un număr mare de clasamente europene. Dar chiar şi reuşitele româneşti, realizate după intrarea în UE, nu sunt lipsite de umbră.

Lupta împotriva corupţiei a băgat în penitenciare câțiva dinozauri ai tranziţiei. Ea a deschis drumul pentru oameni noi în politică. Dar în ultimii ani au fost mediatizate dezvăluiri privind abuzuri în munca procurorilor şi o intervenţie ilegală a serviciilor secrete în funcţionarea justiţiei. Cât despre dezvoltarea economică, ea nu trebuie redusă numai la creşterea PIB-ului. Business-ul din România este legiferat, după ce în 2011 reformele Codului Muncii şi ale Legii pentru dialog social lovesc sindicatele, creând o structură asemănătoare dar cu drepturi reduse – aşa-numitii ”reprezentanţi ai angajaţilor”. Din mai multe motive creşterea PIB-ului din România (la fel ca în Bulgaria) nu este simțită de o mare parte din populaţie. În acelaşi timp creşterea salariilor este subminată de faptul că cheltuielile pentru asigurări sociale au fost transferate de la angajator la angajat.

Poate că ar fi ispititor să ne gândim că undeva în jurul nostru există cineva care reuşeşte şi de la care putem învaţă. Cunoaşterea vecinilor însă poate servi ca un mijloc prin care să conştientizăm cine suntem noi, unde ne situăm în lume şi în raport cu ea, înţelegând situaţia lor. În această privinţă se vede că nimeni la noi nu s-a oferit să ia exemplu de la ”ţara de nota zece” România în ceea ce privește finanţarea partidelor. Oare de ce? Poate că explicaţia ar fi că la sfârşitul anului 2017 şi la începutul anului 2018 partidele româneşti şi-au votat o creştere semnificativă a subvenţiei.

Continue reading “Cum se finanțează partidele politice din România?”

Как се финансират политическите партии в Румъния?

money-700x350
(снимка: Pixabay, CC0)

След законодателна промяна отпреди година и половина румънските партии ползват щедри държавни субсидии

Владимир Митев

Тази статия бе публикувана на сайта на в. “Дума” на 2 юли 2019 г.

В България години наред Румъния е давана за светъл пример в правосъдието и икономическото развитие. Някак свикнахме с представата, че румънците са отличници, макар че те самите също като нас преживяват драматично факта, че в редица европейски класации страната им е на последно или предпоследно място. Но дори и успехите, които Румъния отбеляза след влизането в ЕС, не са лишени от сянка.

Борбата с корупцията вкара в затвора редица динозаври от времето на прехода. Тя отвори пространство за нови лица в политиката. Но през последните години излязоха редица разкрития за злоупотреби в работата на прокурорите и за незаконна намеса на тайните служби в работата на правосъдието. Що се отнася до икономическото развитие, то не би трябвало да се свежда само до покачването на БВП. Бизнесът в Румъния е овластен, след като през 2011 г. реформи на Трудовия кодекс и на Закона за социален диалог разбиват синдикатите, като създават наподобяваща ги структура с ограничени права – „представители на служителите“. По редица причини също като в България ръстът на БВП в Румъния не се усеща от голяма част от населението. В същото време ръстът на заплатите е подкопаван от факта, че заплащането на социалните осигуровки бе прехвърлено от работодателя към работника…

Сигурно е изкушаващо да си мислим, че някъде край нас има някой, който успява и от който можем да се учим. Познаването на съседите обаче може да служи най-вече като начин разбирайки тяхната ситуация, да осъзнаем по-добре кои сме ние, къде стоим в света и спрямо тях. В това отношение прави впечатление, че никой у нас не предложи да вземаме пример от „отличничката“ Румъния по отношение на финансирането на партиите. Защо ли? Може би защото в края на 2017 г. и началото на 2018 г. румънските партии си гласуваха значително повишение на субсидията.

Continue reading “Как се финансират политическите партии в Румъния?”

Moldova after Plahotniuc

moldova-flag-700
The flag of The Republic of Moldova (photo: Wikipedia Commons)

The festivity after the oligarch’s escape could be replaced rapidly by fierce political fighting

Małgorzata Kulbaczewska-Figat

This article was published on 26 June 2019 on the Romanian section of the site “The Barricade”.

The carnival of victory and freedom has been going on for over a week in Moldova. Former enemies are shaking hands and foreign commentators keep explaining to their stunned audiences why the United States, European Union and Moscow decided to go hand in hand against the oligarch who had run the country for a decade. However, the celebration may be very soon replaced by fierce political fighting.

Continue reading “Moldova after Plahotniuc”