Codru Vrabie: The pre-2017 ”golden era” of anti-corruption in Romania was falsified

codru-vrabie-900x450
Codru Vrabie (photo: Vlad Stanciu, Asociation INK)

An interview with the expert of good governance about the false dilemma that Romania would be either the country of the prosecutors, or the country of the corrupted politicians, about the hope for social and judicial modernisation in Romania today, about the phenomenon Laura Köveşi, about the role of the future European prosecution in Eastern Europe and about the way Romanian anti-corruption looks like, when seen from Chişinău

Vladimir Mitev

Codru Vrabie is a civic activist, trainer and consultant on topics related to good governance, transparency, accountability and integrity in the public sector. He has contributed to many reforms in the judiciary and public administration of Romania. Vrabie has BAs in legal and political sciences (Romania, Bulgaria, the USA) and MAs in administrative sciences and European affairs (Romania, Netherlands, Spain). He has been working for various Romanian civil society organizations since 1998. In 2010, Vrabie started working with the “Leaders for Justice” programme, which was replicated in 2017 in the Republic of Moldova. In April 2018, Codru joined the team of the telegraful.net website, where he works on the podcast series ”Hypotheses” – a project of the ”Courage Ahead” Association (Curaj Înainte).

This article was published on 17 March on the Romanian section of the site „The Barricade”. 

Continue reading “Codru Vrabie: The pre-2017 ”golden era” of anti-corruption in Romania was falsified”

Advertisements

Codru Vrabie: Epoca „de aur” a anticorupţiei dinainte de 2017 era calpă

codru-vrabie-900x450
Codru Vrabie (foto: Vlad Stanciu, Asociaţia INK)

O convorbire cu expertul de bună guvernare despre falsa dilemă că România ar fi ori ţara procurorilor, ori ţara corupţilor, despre speranţa pentru modernizare socială şi judiciară din România astăzi, despre fenomenul LCK şi rolul viitorului parchet european în Europa de Est, dar şi despre cum arată anticorupţia românească, când este văzută dinspre Chişinău

Vladimir Mitev

Codru Vrabie este activist civic, trainer şi consultant pe teme legate de bună guvernare, transparenţă, responsabilitate şi integritate în sectorul public, contribuind la mai multe măsuri de reformă în justiţie şi administraţia publică. Licenţiat în ştiinţe juridice şi politice (România, Bulgaria, Statele Unite), respectiv masterat în ştiinţe administrative şi afaceri europene (România, Olanda, Spania), Codru lucrează din 1998 pentru societatea civilă din România. Din 2010, Codru lucrează în cadrul programului Lideri pentru Justiţie, care este replicat din 2017 şi în Republica Moldova. Din aprilie 2018, Codru s-a alăturat echipei telegraful.net, unde lucrează la seria de podcasturi „Ipoteze,” un proiect al Asociaţiei Curaj Înainte.

Acest articol a fost publicat pe 17 martie pe secţia românească a site-ului Baricada. 

Continue reading “Codru Vrabie: Epoca „de aur” a anticorupţiei dinainte de 2017 era calpă”

Кодру Врабие: “Златната ера” на антикорупцията в Румъния отпреди 2017 г. беше фалшифицирана

codru-vrabie-900x450
Кодру Врабие (снимка: Влад Станчу, Асоциация INK)

Разговор с експерта по добро управление за фалшивата дилема, гласяща, че Румъния ще бъде или страна на прокурорите, или страна на корумпираните, за надеждата за социална и правосъдна модернизация в Румъния днес, за феномена Лаура Кодруца Кьовеши, за ролята на бъдещата европейска прокуратура в Източна Европа и за това как изглежда румънската борба с корупцията, гледана откъм Кишинев

Владимир Митев

Кодру Врабие е граждански активист, обучител и консултант по теми като добро управление, прозрачност, отговорност и почтеност в публичния сектор. Той е допринесъл за извършването на много реформи в правосъдието и публичната администрация. Има бакалавърски степени в юридическите и политическите науки (от Румъния, България и САЩ). Завършил е магистратури по административни науки и европейски въпроси (в Румъния, Холандия и Испания). От 1998 г. Врабие работи за гражданското общество в Румъния. От 2010 г. той е активен в рамките на програмата „Лидери за правосъдие“, която от 2017 г. бе възпроизведена и в Република Молдова. От април 2018 г. Кодру се присъедини към екипа на сайта telegraful.net, където работи по серията от подкастове „Хипотези“ – проект на Сдружение „Кураж напред“.

Тази статия бе публикувана на 17 март 2019 г. на румънската секция на сайта “Барикада”. 

Continue reading “Кодру Врабие: “Златната ера” на антикорупцията в Румъния отпреди 2017 г. беше фалшифицирана”

Vladimir Mitev: The political elite in Romania tries to neutralise the prosecutors

Interview broadcasted in the emission on international affairs ”Saturday 150” on the Bulgarian National Radio

Georgi Markov, Bulgarian National Radio

The succesive judicial reforms in Romania have provoked protests of magistrates and common people . The indignation was provoked by legislative modifications, which, acoording to experts increase the possibilities for political intervention in the functioning of the judicial system. The changes have also stirred criticism, coming from the EU and the USA, in the sense that these modifications threaten the rule of law. After all, the governmennt in Bucharest seems to be open to concessions and has announced that some propositions of the emergency decree 7 will be abrogated. All that happens, while this week the European Parliament has proposed Laura Koveşi – a symbolic person for the Romanian anti-corruption – as chief European prosecutor. We have invited for comments on these issues in our emission our colleague Vladimir Mitev – who knows the processes in Romania, having founded the site for news on Romania and Bulgaria ”The Bridge of Friendship” and being editor of the Romanian section of the site ”The Barricade”.

Continue reading “Vladimir Mitev: The political elite in Romania tries to neutralise the prosecutors”

Vladimir Mitev: Elita politică din România încearcă să-i neutralizeze pe procurori

Interviu acordat Radioului Naţional Bulgar

Georgi Markov, Radioul Naţional Bulgar

Reformele succesive ale justiţiei din România i-au provocat pe magistraţii şi oamenii de rând să protesteze. Nemulţumirea a fost provocată de modificări legislative care, în opinia experţilor, au mărit posibilităţile pentru intervenţie politică în funcţionarea sistemului justiţiei. Modificările au provocat şi critici din partea UE şi SUA, în sensul că modificările ameninţă domnia legii. Totuşi, puterea din Bucureşti pare deschisă pentru concesii şi a anunţat că unele formulări din ordononanţa de urgenţă 7 vor fi abrogate. Toate astea se întampla în timp ce săptămâna aceasta, Parlamentul European a propus Laura Koveşi – o persoană simbol al anticorupţiei din România – pentru procuror-şef european. L-am invitat pentru a comenta în emsiunea Sămbătă 150 pe colegul Vladimir Mitev – cunoscător al proceselor din România fondatorul site-ului pentru ştiri din România şi Bulgaria ”Podul Prieteniei” şi editor la secţia românească a site-ului Baricada.

Continue reading “Vladimir Mitev: Elita politică din România încearcă să-i neutralizeze pe procurori”

Владимир Митев: Политическият елит в Румъния се опитва да неутрализира прокурорите

Интервю за предаването за международни новини и анализи „Събота 150“ по програма „Хоризонт“ на Българското национално радио

Георги Марков, Българско национално радио

Поредната реформа в правосъдието в Румъния стана повод за напрежение сред магистратите и обикновените хора в страната. Недоволството този път беше провокирано от правителствено решение, определено от магистрати и експерти като даващо право за увеличаване на политическия натиск в работата на съдебната система.

Освен в Румъния, решението предизвика реакция и в Европейския съюз и САЩ, откъдето алармираха, че промените заплашват върховенството на Закона. Все пак стана ясно, че властта е склонна на отстъпки и предстои спорното решение да бъде преразгледано. Всичко това се случи в момент когато в Брюксел тази седмица се провеждаха изслушванията за европейски главен прокурор, приключили с номинацията за поста на знаковата за румънското правосъдие и борба с корупцията Лаура Кьовеши.

Журналистът Владимир Митев – познавач на процесите в Румъния, създател на сайта за новини от България и Румъния „Мостът на приятелството” и редактор в румънската секция на сайта „Барикада” коментира тези теми в предаването „Събота 150“ на програма „Хоризонт“.

Continue reading “Владимир Митев: Политическият елит в Румъния се опитва да неутрализира прокурорите”

For whom is the bridge “Vidin-Calafat” dangerous?

bridge-new-europe-700x350
The Bridge ”New Europe” between Vidin and Calafat (photo: Pixabay, CC0)

Transport means economy and geopolitics. There is no place for wars – everyone wins from the development of road connections

Eng. Simeon Evtimov

This article was published on 30 January 2019 on the site of the Bulgarian newspaper ”Sega” (Now) and is republished here with the permission of the newspaper.

Danube Bridge” 2 is dangerous, claims eng. Ivan Yakimov, quoted recently in an article by the ”Sega” newspaper. What I read there no only surprised me, but also insulted me personally, because I was honoured to work in the entity, which constructed and managed the project and conducted it for the greatest part of its existence. Is this bridge really dangerous? It is sufficiently telling that no one has paid attention so far to the worries of eng. Yakimov (who joined the entity in 2009 without formal competition for his position). In fact, the problem does not lie in technical risks or professional disputes, but in geopolitics.

Continue reading “For whom is the bridge “Vidin-Calafat” dangerous?”