Wybierając Iohannisa, rumuńska klasa średnia głosuje za stabilnością

iohannis-700x350
Klaus Iohannis w noc wyborczą (zdjęcie: YouTube)

Wyklęty lud ziemi znowu przegrał

Rozmawiała Małgorzata Kulbaczewska-Figat

O tym, dlaczego Rumuni rozumieją, że ich kraj jest w rękach zagranicznego kapitału i nic z tym nie robią, w jakich sprawach Bukareszt patrzy z zazdrością na Warszawę i czy ciężko doświadczonemu przez transformację państwu na Bałkanach grozi teraz wdrożenie nowych „oszczędności” Portal STRAJK rozmawia z Władimirem Mitewem, bułgarskim lewicowym dziennikarzem i ekspertem ds. Rumunii, koordynatorem kolektywu RO Baricada.

Continue reading “Wybierając Iohannisa, rumuńska klasa średnia głosuje za stabilnością”

By electing Iohannis, the Romanian middle class votes for stability

iohannis-700x350
Iohannis in the election night (photo: YouTube)

The wretched of the earth lost again

Interview realised by Małgorzata Kulbaczewska-Figat

The Polish site Strajk.eu interviewed the founder of the blog ”The Bridge of Friendship” Vladimir Mitev about the Romanian presidential elections. The Bulgarian journalist commented what explains the support for Klaus Iohannis, how it should be interpreted in international and internal plan, the role of France in Romania and the region and the expectations from the Romanian-Polish relations after Iohannis’ reelection as head of the state. 

What follows is the text of the interview:

Continue reading “By electing Iohannis, the Romanian middle class votes for stability”

Votându-l pe Iohannis, clasa urbană de mijloc a optat pentru stabilitate

iohannis-700x350
Klaus Iohannis în seara alegerilor (foto: YouTube)

Cei dispreţuiţi au pierdut încă o dată

Interviu de Małgorzata Kulbaczewska-Figat

Site-ul polonez Strajk.eu l-a intervievat pe fondatorul blogului Podul Prieteniei Vladimir Mitev despre alegerile prezidenţiale din România. Jurnalistul bulgar a comentat cum se explice sprijinul pentru Klaus Iohannis, cum ea poate fi interpretată în plan internaţional şi intern, cât de mult se afirmă Franţa în România şi regiune şi ce trebuie aşteptat în relaţiile româno-poloneze după realegerea lui Iohannis ca şef de stat. 

Urmează textul interviului:

Continue reading “Votându-l pe Iohannis, clasa urbană de mijloc a optat pentru stabilitate”

Избирайки Йоханис, румънската средна класа гласува за стабилност

iohannis-700x350
Клаус Йоханис в изборната нощ (снимка: YouTube)

Париите загубиха отново

Интервю на Малгожата Кулбачевска-Фигат

Полската медия Strajk.eu интервюира основателя на блога “Мостът на приятелството” Владимир Митев относно румънските президентски избори. Българският журналист коментира какво обяснява подкрепата за Клаус Йоханис, как тя трябва да се тълкува в международен и вътрешен план, ролята на Франция в Румъния и региона, както и очакванията за румънско-полските отношения след преизбирането на Йоханис за държавен глава. 

Следва текстът на интервюто:

Continue reading “Избирайки Йоханис, румънската средна класа гласува за стабилност”

Valentin Radomirski: The world is changing, but the Bulgarian foreign policy remains the same

valentin-radomirski-900-450
Valentin Radomirski (photo: Facebook)

The Bulgarian elites should think carefully how to act within the various short-term scenarios for development of international relations, so that the damage for Bulgaria is smaller. As part of the EU Sofia should decide what role it wants to play in it, says the diplomat and foreign policy expert

Vladimir Mitev

Valentin Radomirski is a Bulgarian diplomat and a foreign policy expert. He has graduated from the Moscow State University of International Relations in 1974 (having studied ”International Economic Relations”). He starts work in the Bulgarian Ministry of Foreign Relations in 1974. He was a counselor on foreign policy and national security in the cabinet of the Bulgarian prime minister Sergei Stanishev between 2005 and 2009. He was the Bulgarian ambassador to Romania between 2009 and 2012. After that he has been ambassador for special assignments, who was responsible for regional cooperation for an year. He was an unaccredited ambassador in the Bulgarian embassy in The Republic of Moldova between October 2013 and June 2015. He retires in 2015. He is often asked to comment on international relations by Bulgarian media.

Continue reading “Valentin Radomirski: The world is changing, but the Bulgarian foreign policy remains the same”

Valentin Radomirski: Lumea se schimbă, iar politica externă a Bulgariei – nu

valentin-radomirski-900-450
Valentin Radomirski (foto: Facebook)

Elitele bulgăreşti trebuie să analizeze atent modul în care vor să acţioneze în diferite scenarii pe termen scurt pentru dezvoltarea relaţiilor internaţionale, astfel încât să reducă pagubile pentru ţară, care trebuie să decidă ca parte din UE ce rol doreşte să joacă în ea, crede diplomatul şi analistul de politică externă

Vladimir Mitev

Valentin Radomirski este diplomat bulgar şi expert de politica externă. A absolvit ”Studii Economice Internaţionale” în 1974 la Institutul de Stat pentru Relaţii Internaţionale din Moscova. Îşi începe activitatea la Ministerul Afacerilor Externe al Bulgariei în 1976. Între 2005 şi 2009 este consilier pentru politica externă şi securitate naţională în cabinetul premierului bulgar Serghei Stanişev. Între 2009 şi 2012 este ambsadorul Bulgariei în România. Apoi timp de un an este ambasador pentru cazuri speciale, responsabil pentru colaborarea regională. Între octombrie 2013 şi iunie 2015 este ambasador neacreditat la ambasada bulgără din Republica Moldova. În 2015 se pensionează. Opinia lui ca analist despre relaţiile internaţionale este deseori căutată de mediile bulgăreşti.

Continue reading “Valentin Radomirski: Lumea se schimbă, iar politica externă a Bulgariei – nu”

Валентин Радомирски: Светът се променя, българската външна политика – не

valentin-radomirski-900-450
Валентин Радомирски (снимка: Facebook)

Елитът трябва да обмисли внимателно как да действа при различните краткосрочни сценарии за развитие на международните отношения, така че да намали щетите за страната ни, която като част от ЕС трябва да реши каква роля иска да играе в него, смята дипломатът и външнополитически анализатор

Владимир Митев

Валентин Радомирски е български дипломат и външнополитически експерт. Завършил е през 1974 г. „Международни икономически отношения“ в Московския държавен институт за международни отношения (МГИМО). Започва работа във МВнР през 1976 г. Между 2005 г. и 2009 г. е съветник по външната политика и националната сигурност в кабинета на българския премиер Сергей Станишев. От 2009 г. до 2012 г. е посланик на България в Румъния. След това за период от една година е посланик за специални поръчения, отговарящ за регионалното сътрудничество, а между октомври 2013 г. и юни 2015 г. е неакредитиран посланик в българското посолство в Република Молдова. През 2015 г. се пенсионира. Мнението му като анализатор на международните отношения често е търсено от българските медии.

Continue reading “Валентин Радомирски: Светът се променя, българската външна политика – не”