Bronislav Denev: Business-ul bulgăresc ignoră Republica Moldova într-un mod nemeritat

denev-700
Bronislav Denev (foto: Bronislav Denev)

Ţara est-europeană este poarta către pieţe ca cele din Rusia, Belarus şi Ucraina, are o diaspora bulgărească mare, iar în anul 2017, 209 000 de moldoveni au venit în Bulgaria ca turişti

Vladimir Mitev

Începând cu 1 iulie 2016, Bronislav Denev este şeful Serviciului pentru problemele economice şi comerciale pe lângă ambasada Bulgariei la Chişinău. Înainte de asta a fost şeful aceluiaşi serviciu pe lângă ambasada Bulgariei la Bucureşti. În timpul mandatului său în Bucureşti schimbul comercial între Bulgaria şi România a crescut mult, pentru care Denev a fost distins de către Ministerul Economiei din Sofia pentru cel mai bun serviciu pentru problemele comerciale şi economice în 2011/2012, şi în acelaşi clasament a primit locul al doilea în 2015/2016. El totodată a fost premiat de către Asociaţie de hoteluri şi retaurante din Bulgaria, Uniunea de balneologie şi spa turism din Bulgaria şi alte instituţii din Moldova, România şi Bulgaria.

Blogul ”Podul Prieteniei” a stat de vorba cu Bronislav Denev despre succesele în relaţiile comericale, economice şi turistice între Bulgaria şi Republica Moldova.

Continue reading “Bronislav Denev: Business-ul bulgăresc ignoră Republica Moldova într-un mod nemeritat”

Advertisements

Бронислав Денев: Българският бизнес незаслужено игнорира Република Молдова

denev-700
Бронислав Денев (снимка: Бронислав Денев)

Източноевропейската страна е врата към пазари като Русия, Беларус и Украйна, има голяма българска диаспора, а през 2017 г. 209 000 молдовци са били туристи в България

Владимир Митев

Бронислав Денев е ръководител на службата за търговско-икономически въпроси към посолството на България в Кишинев от 1 юли 2016 година. Преди това е бил начело на аналогичната служба към посолството на България в Букурещ. По времето на мандата му в Букурещ стокообменът между България и Румъния нараства значително, за което Денев е бил отличен от Министерството на икономиката на България за най – добра СТИВ 2011/2012 година, II – ро място за 2015/2016 година, а така също през годините и от Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация (БХРА), Българска съюз по балнеология и спа туризъм (БУБСПА) и други институции от България, Румъния, Молдова.

Блогът “Мостът на приятелството” разговаря с Бронислав Денев за постиженията от 2017 г. в двустранните търговски, икономически и туристически отношения между България и Република Молдова.

Continue reading “Бронислав Денев: Българският бизнес незаслужено игнорира Република Молдова”

Greece, Romania and Bulgaria find a common voice, but still need to accomplish ”material” cooperation

zaharieva-melescanu-kotzias-700-350
The Bulgarian foreign minister Ekaterina Zaharieva, her Romanian colleague Teodor Meleşcanu and their Greek counterpart Nikos Kodzias (foto: Vladimir Mitev)

The trilateral meeting of the foreign ministers in Buchrest has created new expectations towards the summit about the Western Balkans in Sofia and the one about the Danube Strategy in Rousse in May 2018

Vladimir Mitev

This article was published on 13 March 2018 on the site ”The Barricade”.

The tenth trilateral meeting of the foreign ministers of Greece, Bulgaria and Romania showed the capability of these three countries to speak with a common voice and the knack for every one of them to announce or receive support for its key initiatives. Such trilateral and quadrilateral formats (together with Serbia) have been backing regional cooperation and infrastructural interconnectivity for the last few years. This time, just like before, there were no announcement of concrete data for provided expenditures or for terms, within which certain projects will be completed.

However, the talks are an apparent step on the road towards few forthcoming diplomatic events. One of them is the Western Balkans summit, which will take place on 17 May 2018 in Sofia. The other one is the summit of presidents of Bulgaria, Romania, Austria and Estonia in Rousse, which is planned for the beginning of May 2018. Its focus will have to be the Danubean strategy. Surely, in the list with forthcoming activities have to enter also the three countries` efforts to realise natural gas transmission projects, and the forthcoming Romanian presidency of the EU in the first six months of 2019.

Continue reading “Greece, Romania and Bulgaria find a common voice, but still need to accomplish ”material” cooperation”

România, Grecia şi Bulgaria găsesc o voce comună, însă încă mai caută drumul către colaborare ”materială”

zaharieva-melescanu-kotzias-700-350
Ministrul de externe bulgar Ekaterina Zaharieva, omologul ei român Teodor Meleşcanu şi colegul lor grec Nikos Kotzias (foto: Vladimir Mitev)

Întâlnirea tripatrită a miniştrilor de externe din Bucureşti a creat noi aşteptări de la summit-urile pentru Balcanii de Vest la Sofia şi pentru Strategia Dunăreană la Ruse, în mai 2018

Vladimir Mitev

Acest articol a fost publicat pe 13 martie 2018 pe site-ul ”Baricada”. 

A zecea întâlnire tripartită a miniştrilor de externe ai României, Greciei şi Bulgariei a arătat capacitatea celor trei ţări să vorbească într-o voce comună, fiecare dintre ele exprimând, sau primind susţinere pentru iniţiativele sale cheie. Astfel de formaţii tripartite şi patripartite (împreună cu Serbia) timp de câţiva ani declară sprijin pentru colaborarea regională şi interconectarea infrastructurală, însă acum la fel ca şi în trecut au lipsit date concrete pentru finanţarea asigurată şi termenii în care anumite proiecte ar putea fi finalizate.

Convorbirile de la 12 martie 2018, evident sunt un pas necesar pe drumul către câteva evenimente diplomatice ce urmează. Unul dintre ele este summit-ul despre Balcanii de Vest, care va avea loc la 17 mai 2018, în Sofia. Celălalt eveniment este summit-ul preşedinţilor României, Austriei, Estoniei şi Bulgariei în Ruse, progrămat la începutul lunii mai 2018. Focusul ei va fi Strategia Dunăreană. În lista actvitităţilor viiotare cu siguranţă trebuie intre şi eforturile celor trei ţări pentru realizarea proiectelor pentru transportul de gaze naturale, şi preşediniţia română a UE în primele şase luni ale anului 2019.

Continue reading “România, Grecia şi Bulgaria găsesc o voce comună, însă încă mai caută drumul către colaborare ”materială””

България, Румъния и Гърция намират общ глас, но още търсят път към „материално“ сътрудничество

zaharieva-melescanu-kotzias-700-350
Външният министър на България Екатерина Захариева, румънският й колега Теодор Мелешкану и гръцкият дипломат №1 Никос Кодзиас (снимка: Владимир Митев)

Тристранната среща на външните министри в Букурещ натовари с нови очаквания срещата на върха за Западните Балкани в София и за Дунавската стратегия в Русе през май 2018 г.

Владимир Митев

Тази статия бе публикувана на 13 март 2018 г. на сайта “Барикада”. 

Десетата тристранна среща между външните министри на България, Румъния и Гърция показа способността на трите държави да говорят с общ глас и всяка от тях да заяви или да получи подкрепа за свои ключови инициативи. Подобни тристранни и четиристранни формати (със Сърбия) вече няколко години декларират подкрепа за регионално сътрудничество и инфраструктурно свързване, но и този път, както и преди липсваха конкретни данни за осигурено финансиране или за срокове, в които дадени проекти ще бъдат завършени.

Разговорите обаче очевидно са необходима стъпка по пътя към няколко предстоящи дипломатически събития. Едно от тях е срещата на върха за Западните Балкани, която ще се проведе на 17 май 2018 г. в София. Другото е срещата на върха на президентите на България, Румъния, Австрия и Естония в Русе, планирана за началото на май 2018 г. Нейният фокус се очаква да бъде Дунавската стратегия. В списъка с бъдещи дейности със сигурност трябва да влязат още усилията на трите страни за реализацията на проекти, свързани с пренасяне на природен газ, както и с предстоящото румънско председателство на ЕС през първите шест месеца на 2019 г.

Continue reading “България, Румъния и Гърция намират общ глас, но още търсят път към „материално“ сътрудничество”

Valentin Radomirski: I hope Bulgaria and Romania will manage to avoid being pushed into EU’s “2nd Tier”

valentin-radomirski-900-450
Valentin Radomirski (photo: Valentin Radomirski)

An interview with the former Bulgarian ambassador in Bucharest about the Bulgarian and the Romanian presidency of the EU, about the dangers before the two countries that come from developments in the Black Sea and Middle Eastern region, about the Chinese perspective and the possibilities for regional cooperation

Vladimir Mitev

Valentin Radomirski is a Bulgarian diplomat and a foreign policy expert. He has graduated from the Moscow State University of International Relations in 1974 (having studied ”International Economic Relations”). He starts work in the Bulgarian Ministry of Foreign Relations in 1974. He was a counselor on foreign policy and national security in the cabinet of the Bulgarian prime minister Sergei Stanishev between 2005 and 2009. He was the Bulgarian ambassador to Romania between 2009 and 2012. After that he has been ambassador for special assignments, who was responsible for regional cooperation for an year. He was an unaccredited ambassador in the Bulgarian embassy in The Republic of Moldova between October 2013 and June 2015. He retires in 2015. He is often asked to comment on international relations by Bulgarian media.

”The Barricade” approached Valentin Radomirski with questions about the situation in the regions of constant interest for Bulgaria and Romania – Western Balkans and Black Sea, about the dangers before both countries in the changing international relations, about the possibilities for regional cooperation and so on.

Continue reading “Valentin Radomirski: I hope Bulgaria and Romania will manage to avoid being pushed into EU’s “2nd Tier””

Валентин Радомирски: Дано България и Румъния съумеят да осуетят избутването им в „Европа на ниска скорост“

valentin-radomirski-900-450
Валентин Радомирски (снимка: Валентин Радомирски)

Разговор с бившия български посланик в Букурещ за българското и румънското председателство на ЕС, за опасностите пред двете страни от случващото се в черноморския и в близкоизточния регион, за китайската перспектива и за възможностите за регионално сътрудничество

Владимир Митев

Валентин Радомирски е български дипломат и външнополитически експерт. Завършил е през 1974 г. „Международни икономически отношения“ в Московския държавен институт за международни отношения. Започва работа във МВнР през 1976 г. Между 2005 г. и 2009 г. е съветник по външната политика и националната сигурност в кабинета на българския премиер Сергей Станишев. От 2009 г. до 2012 г. е посланик на България в Румъния. След това за период от една година е посланик за специални поръчения, отговарящ за регионалното сътрудничество, а между октомври 2013 г. и юни 2015 г. е неакредитиран посланик в българското посолство в Република Молдова. През 2015 г. се пенсионира. Мнението му като анализатор на международните отношения често е търсено от българските медии.

Барикада“ се обърна към Валентин Радомирски с въпроси за ситуацията в регионите от траен интерес за България и Румъния – Западните Балкани и Черно море, за опасностите пред двете страни от променящата се глобална среда, за възможностите за регионално сътрудничество и т. н. 

Continue reading “Валентин Радомирски: Дано България и Румъния съумеят да осуетят избутването им в „Европа на ниска скорост“”