Codru Vrabie: The pre-2017 ”golden era” of anti-corruption in Romania was falsified

codru-vrabie-900x450
Codru Vrabie (photo: Vlad Stanciu, Asociation INK)

An interview with the expert of good governance about the false dilemma that Romania would be either the country of the prosecutors, or the country of the corrupted politicians, about the hope for social and judicial modernisation in Romania today, about the phenomenon Laura Köveşi, about the role of the future European prosecution in Eastern Europe and about the way Romanian anti-corruption looks like, when seen from Chişinău

Vladimir Mitev

Codru Vrabie is a civic activist, trainer and consultant on topics related to good governance, transparency, accountability and integrity in the public sector. He has contributed to many reforms in the judiciary and public administration of Romania. Vrabie has BAs in legal and political sciences (Romania, Bulgaria, the USA) and MAs in administrative sciences and European affairs (Romania, Netherlands, Spain). He has been working for various Romanian civil society organizations since 1998. In 2010, Vrabie started working with the “Leaders for Justice” programme, which was replicated in 2017 in the Republic of Moldova. In April 2018, Codru joined the team of the telegraful.net website, where he works on the podcast series ”Hypotheses” – a project of the ”Courage Ahead” Association (Curaj Înainte).

This article was published on 17 March on the Romanian section of the site „The Barricade”. 

Continue reading “Codru Vrabie: The pre-2017 ”golden era” of anti-corruption in Romania was falsified”

Advertisements

Codru Vrabie: Epoca „de aur” a anticorupţiei dinainte de 2017 era calpă

codru-vrabie-900x450
Codru Vrabie (foto: Vlad Stanciu, Asociaţia INK)

O convorbire cu expertul de bună guvernare despre falsa dilemă că România ar fi ori ţara procurorilor, ori ţara corupţilor, despre speranţa pentru modernizare socială şi judiciară din România astăzi, despre fenomenul LCK şi rolul viitorului parchet european în Europa de Est, dar şi despre cum arată anticorupţia românească, când este văzută dinspre Chişinău

Vladimir Mitev

Codru Vrabie este activist civic, trainer şi consultant pe teme legate de bună guvernare, transparenţă, responsabilitate şi integritate în sectorul public, contribuind la mai multe măsuri de reformă în justiţie şi administraţia publică. Licenţiat în ştiinţe juridice şi politice (România, Bulgaria, Statele Unite), respectiv masterat în ştiinţe administrative şi afaceri europene (România, Olanda, Spania), Codru lucrează din 1998 pentru societatea civilă din România. Din 2010, Codru lucrează în cadrul programului Lideri pentru Justiţie, care este replicat din 2017 şi în Republica Moldova. Din aprilie 2018, Codru s-a alăturat echipei telegraful.net, unde lucrează la seria de podcasturi „Ipoteze,” un proiect al Asociaţiei Curaj Înainte.

Acest articol a fost publicat pe 17 martie pe secţia românească a site-ului Baricada. 

Continue reading “Codru Vrabie: Epoca „de aur” a anticorupţiei dinainte de 2017 era calpă”

Кодру Врабие: “Златната ера” на антикорупцията в Румъния отпреди 2017 г. беше фалшифицирана

codru-vrabie-900x450
Кодру Врабие (снимка: Влад Станчу, Асоциация INK)

Разговор с експерта по добро управление за фалшивата дилема, гласяща, че Румъния ще бъде или страна на прокурорите, или страна на корумпираните, за надеждата за социална и правосъдна модернизация в Румъния днес, за феномена Лаура Кодруца Кьовеши, за ролята на бъдещата европейска прокуратура в Източна Европа и за това как изглежда румънската борба с корупцията, гледана откъм Кишинев

Владимир Митев

Кодру Врабие е граждански активист, обучител и консултант по теми като добро управление, прозрачност, отговорност и почтеност в публичния сектор. Той е допринесъл за извършването на много реформи в правосъдието и публичната администрация. Има бакалавърски степени в юридическите и политическите науки (от Румъния, България и САЩ). Завършил е магистратури по административни науки и европейски въпроси (в Румъния, Холандия и Испания). От 1998 г. Врабие работи за гражданското общество в Румъния. От 2010 г. той е активен в рамките на програмата „Лидери за правосъдие“, която от 2017 г. бе възпроизведена и в Република Молдова. От април 2018 г. Кодру се присъедини към екипа на сайта telegraful.net, където работи по серията от подкастове „Хипотези“ – проект на Сдружение „Кураж напред“.

Тази статия бе публикувана на 17 март 2019 г. на румънската секция на сайта “Барикада”. 

Continue reading “Кодру Врабие: “Златната ера” на антикорупцията в Румъния отпреди 2017 г. беше фалшифицирана”

Idus Martiae din Balcani – o tradiţie a bulgarilor, macedonilor, românilor şi moldovenilor

Martenici
Mărţişori (foto: Izvora, CC BY-SA 4.0)

Istoria mărţişorului se pierde în legende

Vesela Nikolaeva

Acest articol a fost publicat pe 1 martie 2019, pe site-ul bulgăresc ”Severozapazena” şi este preluat aici cu acordul mediei.

Mărţişorul este una dintre cele mai vechi tradiţii păgâne, păstrate printre bulgari. Originea lui nu este foarte clară, despre ea există multe legende, dar este clar că el a ajuns la noi din antichitate. Poate că roşul ar fi avut ceva de a face cu culoarea roşie – simbolul zeului roman Marte – al cărui nume provine din numele lunii martie. Albul în civizlizaţia europeană de obicei simbolizează lumina, începutul, inocenţa – probabil şi legatura lui cu luna martie vine de la Anul Nou Roman, care începea pe 1 martie. Dacă mărţişorul este un simbol, care a venit de la Roma Antică, sau este chiar mai vechi, dacă este de origine slavă sau de la alte popoare – nu se ştie. Mai jos, în text, voi reveni la Roma şi la tradiţiile ei.

Continue reading “Idus Martiae din Balcani – o tradiţie a bulgarilor, macedonilor, românilor şi moldovenilor”

Балканските мартенски иди – традиции на българи, македонци, румънци и молдовци

Martenici
Мартеници (снимка:  Izvora, CC BY-SA 4.0)

Историята на мартениците се губи в легендите

Весела Николаева

Тази статия бе публикувана на 1 март 2019 г. на българския сайт “Северозапазена“ и препечатана тук със съгласието на медията.

Мартениците са една от най-старите запазени езически традиции сред българите. Произходът им не е много ясен, за него има много легенди, но е ясно, че са стигнали до нас от дълбока древност. Може би червеното има общо с червения цвят, символ на римския бог Марс – от чието име всъщност иде наименованието на месец март. Бялото в европейската цивилизация обичайно символизира светлина, начало, невинност – вероятно и свързването му с месец март идва от Римската Нова година, която започвала на 1 март. Дали мартеницата е символ, дошъл от Древен Рим, или е още по-стар, дали е славянски, или пък е от други народи – кой знае. По-долу в текста отново ще се върнем към Рим и неговите традиции.

Continue reading “Балканските мартенски иди – традиции на българи, македонци, румънци и молдовци”

Viitor neclar în faţa bulgarilor în politica moldovenească

gerb-700x435
Simoblul heraldic al oraşului Taraclia din Republica Moldova (foto: Svetlina.online)

Se pare că alegerile parlamentare din februarie 2019 vor duce la slăbirea influenţei comunităţii bulgare din Republica Moldova

Oleg Kosih

Acest articol a fost publicat pe 5 ianuarie 2018 pe platforma moldovenească pentru comentarii, bloguri şi opinii Publika. Pe 24 februarie 2019 vor avea loc alagerile parlamentare în Republica Moldova, la care va fi folosit un sistem electoral mixt. De totalul de 101 de deputaţi în parlament, 50 vor fi aleşi proporţional din listele partidelor. Ceilalţi 51 de deputaţi vor fi aleşi în judeţe uninominale după sistemul electoral majoritar.

Jurnalistul Oleg Kosih, scrie că, există o mare probabilitate că comunitatea bulgărească din Republica Moldova (2% din populaţie) să nu aibă nici un deputat ales în mod proporţional. Raionul Taraclia, unde este centrul bulgarilor din Republica Moldova, va avea drept la numai un deputat ales majoritar. Kosih critică comunitatea bulgară pentru faptul că se automarginaliză din diferite cauze.

Continue reading “Viitor neclar în faţa bulgarilor în politica moldovenească”

Неясно бъдеще пред българите в молдовската политика

gerb-700x435
Гербът на град Тараклия (снимка: Svetlina.online)

Очертава се парламентарните избори през февруари 2019 г. да доведат до отслабване на влиянието на българската общност в Република Молдова

Олег Косих

Тази статия бе публикувана на 5 януари 2019 г. на молдовската платформа за коментари, блогове и мнения VoxPublika. На 24 февруари 2019 г. в Република Молдова ще се проведат за първи път парламентарни избори по смесена система. От общо 101 депутати в парламента 50 ще бъдат избрани по партийни списъци пропорционално. Останалите 51 се избират в едномандатни окръзи по мажоритарна избирателна система. Журналистът Олег Косих пише, че има голяма вероятност българската общност в Република Молдова (2% от населението) да няма нито един пропорционално избран депутат. Тараклийският район, където е центърът на молдовските българи, ще има право на един мажоритарно избран депутат. Косих критикува българската общност за това че сама се маргинализира по различни причини.

Continue reading “Неясно бъдеще пред българите в молдовската политика”