Ştefan Guga: Romanian economic growth doesn’t bring progress to the whole society

stefan-guga-2-700
Ştefan Guga (photo: Vladimir Mitev)

The economic and social expert analyses the causes and the context în which Romania has achieved economic growth of 8,8% for the third quarter of 2017

Vladimir Mitev

Ştefan Guga is doctor în sociology (CEU Budapest). He works în Bucharest as an economic and social expert. Together with advocate Camelia Constantin Guga is the author of the report “Analysis on the impact of the new social dialogue legislation, which was adopted in 2011”. Baricada has presented some of report’s findings and data together with those from the report “Atypical labour in Romania” (again by Ştefan Guga) in the article “Romanian economic dream is based on tears”.

This article was published on 13 December 2017 on the site ”Baricada”. 

Continue reading “Ştefan Guga: Romanian economic growth doesn’t bring progress to the whole society”

Advertisements

Ştefan Guga: Creşterea economică din România nu aduce progres pentru întreagă societate

stefan-guga-2-700
Ştefan Guga (foto: Vladimir Mitev)

Expertul economic şi social analizează cauzele şi contextul în care România a realizat o creştere economică de 8,8% în trimestrul al treilea anului 2017

Vladimir Mitev

Ştefan Guga este doctor în sociologie (CEU Budapesta). Lucrează în București ca expert economic și social. Împreuna cu avocatul Camelia Constantin Guga este autorul raportului Analiza impactului noii legislaţii a dialogului social adoptate în 2011”. Baricada a prezentat unele dintre afirmările şi datele din acest raport şi din raportul ”Munca atipică în România. O perspectivă de ansamblu” de Ştefan Guga în articolul ”Visul economic românesc este bazat pe lacrimi”.

Acest articol a fost publicat pe 12 decembrie 2017 pe site-ul Baricada.

Continue reading “Ştefan Guga: Creşterea economică din România nu aduce progres pentru întreagă societate”

Щефан Гуга: Ръстът на румънската икономика не носи прогрес за цялото общество

stefan-guga-2-700
Щефан Гуга (снимка: Владимир Митев)

Икономическият и социален експерт анализира причините и контекста, в който Румъния постигна икономически ръст от 8,8% през третото тримесечие на 2017 г.

Владимир Митев

Щефан Гуга е доктор по социология от Централноевропейския университет в Будапеща. Той работи в Букурещ като икономически и социален експерт. Заедно с адвокат Камелия Константин Гуга е автор на доклада „Анализ на въздействието на новото законодателство за социалния диалог, прието през 2011 г.”, разглеждащ промените в Трудовия кодекс, приети след началото на световната икономическа криза и под натиска на чуждестранния капитал в Румъния. „Барикада” представи част от изводите и данните в документа заедно с доклада„Нетипичен труд в Румъния” (също с автор Щефан Гуга) в статията си„Румънската икономическа мечта се гради на сълзи”.

Тази статия бе публикувана на 12 декември 2017 на сайта “Барикада”. 

Continue reading “Щефан Гуга: Ръстът на румънската икономика не носи прогрес за цялото общество”

Laura Fatini: We fight against social disadvantage in Sarteano through The Risk-Taking Theatre

la compagnia degli arrischianti
Actors of Arrischianti (photo: Mauro Sini)

Teatro degli Arrischianti is a community theatre made by volunteers, who have professional attitude towards art, and plays an important social role in the life of a 5000-strong Italian small town in Tuscany

Laura Fatini is the deputy chief and one of the two directors in Teatro degli Arrischianti (The theatre of those who take risks), which is based in Sarteano (Tuscany, Italy) and is the place where the New Academy of Arrischianti – a community theatre school plays its plays. Fatini is born in a village close to Sarteano and obtains a Political Philosophy degree from the University of Perugia, writing her thesis on the political theatre of Albert Camus. She has been dealing with arts ever since the age of 4, studying ballet, dance, theatre and becoming in 2009 the first teacher after the establishment of the theatre school of Sarteano.

Teatro degli Arrischianti is a theatre of the people, by the people, for the people of Sarteano and the region (population of less than 5000 people). It is established in 1986 as a community theatre of amateurs. However, both the volunteer actors and their directors approach their theater hobby with a great degree of professionalism and seriousness. It is a theatre company that has important social functions, trying to create sense for the locals to stay in the town and not to migrate to larger cities in search for better job and opportunites. A lot of the plays deal with social issues, approach important historical personalities psychologically, unveil the contemporary human condition of loneliness, absurd and suffering, help the spectator to overcome prejudice, to think and to change its mind and heart, but actors also make funny plays to entertain their audience.

Representatives of Teatro degli Arrischianti (Ludovico Cosner and Francesco Pipparelli) participated in the International Festival of Danubean Theatres, which took place in Giurgiu, Romania, on 18-22 October 2017. Baricada interviewed Laura Fatini trying to understand how her theatre company functions and what are the effects of this community theatre for the local society of Sarteano and the region.

Continue reading “Laura Fatini: We fight against social disadvantage in Sarteano through The Risk-Taking Theatre”

Laura Fatini: În Sarteano ne luptăm împotriva problemelor sociale prin ”teatrul care îşi asumă riscuri”

la compagnia degli arrischianti
Trupa teatrului Arrischianti (foto: Mauro Sini)

Teatro degli Arrischianti este un teatru comunitar, care este realizat de voluntari cu o atitudine profesionistă către artă. El joacă un rol important în viaţa unui mic oraş italian de 5000 de persoane din provincia Toscana

Vladimir Mitev

Laura Fatini este director-adjunct şi unul dintre cei doi regizori la Teatro degli Arrischianti (Teatrul celor care îşi asumă riscuri), bazat în Sarteano (Toscana, Italia). El este locul unde îşi desfăşoară activitatea ”Academia Nouă Arrischianti” – şcoală de teatru a comunităţii, care îşi montează piesele în teatru. Fatini este născută într-un sat în apropiere de Sarteano. A absolvit filozofia politică la Universitatea din Perugia, cu teza de absolvire despre teatrul politic al lui Albert Camus. Fatini a făcut primii paşi pe scenă la vârsta de 4 ani. A studiat balet, dans şi teatru. În anul 2009 a devenit primul profesor la şcoală de teatru recent infiinţată din Sarteano.

Teatro degli Arrischianti este un teatru din popor, pentru popor, al poporului din Sarteano (cu o populaţie sub 5000 de oameni). El a fost infiinţat în 1986 ca teatru de amatori al comunităţii. Numai că actorii şi regizorii teatrului îşi abordează hobby-ul teatral cu profesionism. Astăzi Arrischianti este o companie teatrală cu funcţiuni sociale importante, pentru că încearcă să ofere un sens locuitorilor să rămână în oraş şi să nu emigreze către oraşele mai mari în căutare de lucru şi de oportunităţi. Multe dintre spectacolele jucate abordează probleme sociale, studiază din punct de vedere psihologic personaje istorice importante, arată starea de singuritate, absurditate şi durere a omului contemporan, îl ajută pe spectator să-şi depăşească prejudecăţile, să gândească distrându- se, să-şi schimbe modul de gândire şi atitudinile.

Reprezentanţii lui Teatro degli Arrischianti (Ludovico Cosner şi Francesco Pippareli) au participat la Festivalul Internaţional al Teatrelor Dunărene, care a avut loc în Giurgiu, România, în perioadă 18-22 octombrie 2017. Baricada a luat un interviu de la Laura Fatini, încercând să înţeleagă cum funcţionează compania ei de teatru, şi cum teatrul comunităţii din Sarteano influenţează viaţa oamenilor din localitate.

Continue reading “Laura Fatini: În Sarteano ne luptăm împotriva problemelor sociale prin ”teatrul care îşi asumă riscuri””

Лаура Фатини: В Сартяно се борим със социалните проблеми чрез „предприемащия рискове театър”

la compagnia degli arrischianti
Трупата на театъра Arrischianti (снимка: Мауро Сини)

Teatro degli Arrischianti е театър на общността, съставен от доброволци, които имат професионално отношение към изкуството. Той играе важна роля в живота на 5000-ен малък италиански град в провинция Тоскана

Владимир Митев

Лаура Фатини е заместник-директор и е един от двамата режисьори на Teatro degli Arrischianti („Театърът на онези, които предприемат рискове”), базиран в Сартяно (Тоскана, Италия). Той е мястото, където развива дейността си „Новата академия Arrischianti – театрално училище на общността, което играе пиесите си в театъра. Фатини е родена в село близо до Сартяно. Тя завършва висше образование по политическа философия в Университета в Перуджа, като пишедипломна работа за политическия театър на Албер Камю. Фатини се изявява в областта на сценичното изкуство от 4-годишна възраст. Учила е балет, танц и театър. През 2009 г. тя става първият учител в новосъздаденото „предприемащо рискове” театрално училище в Сартяно.

Teatro degli Arrischianti е театър от народа, за народа, на народа от Сартяно и неговия район (с население под 5000 души). Той е създаден през 1986 г. като любителски театър на общността. Само че актьорите самодейци и техните режисьори подхождат към театралното си хоби с професионализъм. Днес Arrischianti е театрална формация с важни социални функции, тъй като тя се опитва да даде смисъл на местните жители да останат в града и да не емигрират към по-големите населени места в търсене на работа и възможности. Много от играните пиеси разглеждат социални въпроси, изследват психологически важни исторически личности, разкриват състоянието на самота, абсурдност и болка у съвременния човек, помагат на зрителя да преодолее предразсъдъците си, да разсъждава, забавлявайки се, да промени мисленето и нагласите си.

Представители на Teatro degli Arrischianti (Людовико Коснер и Франческо Пипарели) участваха в Международния фестивал на дунавските театри, който се проведе в Гюргево, Румъния, в периода 18-22 октомври 2017 г. „Барикада” интервюира Лаура Фатини в опит да разбере как функционира нейната театрална трупа и как театърът на общността в Сартяно въздейства на местните хора.

Continue reading “Лаура Фатини: В Сартяно се борим със социалните проблеми чрез „предприемащия рискове театър””