Ruxandra Lambru: Îi îndemn pe cei care se interesează cu adevărat de Bulgaria să depășească prejudecățile

ruxandra-lambru-700x350
Ruxandra Lambru (foto: Ruxandra Lambru)

Specializată în limbi slave de sud, Ruxandra Lambru de la Universitatea din București ne-a acordat un interviu în care vorbește despre experiențele sale de lector străin în universitățile din Bulgaria și despre relațiile academice și umane dintre români și bulgari

Vladimir Mitev

Ruxandra Lambru este lector universitar doctor la Departamentul de Filologie Rusă şi Slavă, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, Universitatea din Bucureşti. Între 2010 și 2017 a fost lector de limba română la Universitatea din Veliko Târnovo, Bulgaria. Cunoaște limbile sârbă, croată, macedoneană, bulgară. Domeniile sale de interes sunt lingvistica, paleografia slavo-română, epigrafia, limbile slave de sud. Ca specialist în paleografie slavă și chirilică, a colaborat la mai multe proiecte ale Institutului de Arte ”George Oprescu”, ale Universității Naționale de Arte și ale Institutului de Istorie ”Nicolae Iorga”.

Continue reading “Ruxandra Lambru: Îi îndemn pe cei care se interesează cu adevărat de Bulgaria să depășească prejudecățile”

Advertisements

Руксандра Ламбру: Насърчавам истински заинтересованите от България румънци да преодолеят предразсъдъците си

ruxandra-lambru-700x350
Руксандра Ламбру (снимка: Руксандра Ламбру)

В това интервю специалистката по южнославянски езици от Букурещкия университет Руксандра Ламбру говори за своя опит като чуждестранен преподавател в България и за академичните и човешки връзки между румънци и българи

Владимир Митев

Доктор Руксандра Ламбру е университетски преподавател в катедра „Руска и славянска филология” във Факултета за чуждестранни езици и литератури на Букурещкия университет. Между 2010 и 2017 година е била лектор по румънски език във Великотърновския университет. Владее сръбски, хърватски, български и македонски език. Интересува се от лингвистика, славяно-румънска палеография, епиграфия, южнославянски езици. Като специалист по славянска палеография е сътрудничила в много проекти на Института за изкуство „Джордже Опреску”, на Националния художествен университет и на Историческия университет „Николае Йорга”.

Continue reading “Руксандра Ламбру: Насърчавам истински заинтересованите от България румънци да преодолеят предразсъдъците си”

Ziua culturii bulgare a avut loc la Universitatea din Bucureşti în ajun de 24 Mai

horo-700-350
Hora studenţilor şi profesorilor (foto: Vladimir Mitev)

Un film documentar despre ritualul dansului pe jăratec (nestinarstvo), muzică populară, dansuri tradiţionale şi o expoziţie despre Războiul ruso-turc din 1877-1878 s-au numărat printre evenimentele din după-amiza zilei de 14 mai 2018, care i-au apropiat pe românii şi bulgarii prezenţi la eveniment

Vladimir Mitev

În ajun de 24 Mai (sărbătorit ca Ziua Culturii Bulgare şi a Scrierii Slave în Bulgaria, şi ca Ziua Limbii Bulgare în România), Universitatea din Bucureşti a găzduit Săptămâna Culturilor Slave, în cadrul căreia prima zi a fost dedicată culturii bulgare. Acest eveniment a fost o excelentă ocazie pentru profesorii, studenţii, participanţii şi oaspeţii din Bulgaria să participe la o sărbătoare emoționantă la Casa Universitarilor de pe strada Dionise Lupu. Românii şi bulgarii au petrecut pe 14 mai o după-amiază plină de dansuri, zâmbete şi sentimente de prietenie. Cei prezenți (circa 50 de persoane) s-au întors în trecut, privind expoziţia de fotografii din Războiul Ruso-Turc, organizată de Muzeul Istoric din Veliko Târnovo. Întâlnirea cu tradiţia dansului pe jăratec (nestinarstvo) a fost realizată prin proiectarea primului film documentar bulgăresc 3d, realizat în 2015. Blogul ”Podul Prieteniei” a fost singurul din mass media care a înregistrat diferitele evenimentele ce au avut loc de Ziua Culturii Bulgare.

Continue reading “Ziua culturii bulgare a avut loc la Universitatea din Bucureşti în ajun de 24 Mai”

Ден на българската култура се проведе в Букурещкия университет в навечерието на 24-ти май

horo-700-350
Хорото на студентите и преподавателите (снимка: Владимир Митев)

Документален филм за нестинарството, популярна музика, народни танци и изложба за Руско-турската война бяха сред събитията в следобеда на 14 май 2018 г., които напомниха за връзката между румънци и българи

Владимир Митев

В навечерието на 24 май Букурещкият университет стана домакин на Седмица на славянските култури, в рамките на която един от дните бе посветен специално на българската култура. Това бе чудесен повод за преподаватели, студенти, участници и гости от България да си направят вълнуващ празник в сградата на Дома на университетските хора. С приятелско чувство, с танци и с усмивка румънци и българи прекараха един по-различен следобед на 14 май. Присъстващите се върнаха в миналото, разглеждайки изложба на снимки от Руско-турската освободителна война, предоставени от Великотърновския исторически музей. Срещата с традицията на нестинарството пък бе направена с помощта на първия български документален 3d филм, излязъл през 2015 г. Блогът „Мостът на приятелството“ бе единствената медия, която засне различните събития в рамките на Деня на българската култура.

Continue reading “Ден на българската култура се проведе в Букурещкия университет в навечерието на 24-ти май”

Петър Велчов: Българите в Банат трябва да сме единни, за да бъдем силни

petar-velchov-700
Петър Велчов (снимка: Владимир Митев)

Председателят на секцията на Съюза на българите в Банат – Румъния за Стар Бешенов разказва за проблемите в селото, за решенията, които неговата организация предлага, за историята на павликянската общност в  региона, за нейните нужди и очаквания към сънародниците в България

Владимир Митев

Петър Велчов е председател на филиала на Съюза на българите в Банат – Румъния за Стар Бешенов. Той е роден в село Ловрин, окръг Тимиш, в семейство на банатски българи (павликяни). Учи в гимназията в Стар Бешенов до десети клас, като диплома за средно образование получава от техникум по електротехника в Тимишоара. Велчов работи дълго време в системата на румънските железници – в Стар Бешенов и на други места. През 2008 г. за кратко става заместник на кмета на Стар Бешенов Георги Наков, след което е избиран mpu пъти за председател на филиала на българското дружество в Стар Бешенов. В момента e u заместник-председател на дружеството на банатските българи, чиято централа е в Тимишоара.

Continue reading “Петър Велчов: Българите в Банат трябва да сме единни, за да бъдем силни”

Alireza Pourmohammad: The research center IBCE wants to contribute to the mutual acquaintance of Iranologists in the Balkan and Central European region

alireza-pourmohammad-photo-700
Alireza Pourmohammad (photo: Andrea Laura Kiss)

An interview with the Director of the “Center for Iran, Balkans and Central European Studies” on the occasion of the summer school of Iranian Studies which took place between 11 and 17 September 2017, about the goals, the achievements and the future intentions of this non-governmental organization

Vladimir Mitev

Alireza Pourmohammad is the Director of the “Center for Iran, Balkans and Central European Studies” (IBCE), which was established in Sofia in 2016 with the intention to contribute to the scientific communication and the development of Iranian Studies in Bulgaria and in the Balkan and Central European countries. He started teaching in the department of Iranian Studies in the Sofia University “St. Kliment Ohridski” in 2008, where he covers “Introduction in Mysticism”, “Persian language and literature”, “Tehran dialect”, “Oral Persian language”, “Introduction in the Persian mythology and epic”.

Alireza Pourmohammad has graduated from the Iranian University “Allameh Tabatabai”. The joint work of the IBCE’s Director and Assoc. Prof. Dr. Ivo Panov, who is the head of the department “Iranian Studies” in the Sofia University and a president of “The Association of the Persian Language and Culture’s Friends in the Republic of Bulgaria” led to the organization of several international scientific conferences in Bulgaria, to the translation and the publication of books, dictionaries and volumes with scientific articles in Bulgarian language. In the middle of September 2017 the first summer school of Iranian Studies with lecturers from Iran, Hungary and Bulgaria took place. There were lectures about Introduction to the Old Persian and Middle Persian language, Persian Classical Literature, Contemporary Iranian Literature, and about Iranian philosophy and religion.  These lectures dealt also with the historical evolution of the Shi’a sects, Iranian mysticism, etc. The Persian language (Farsi) seminars contributed to the overcoming of some specific problems, connected with writing and speaking in Persian language.

After the end of the summer school a meeting of the heads of the academic centers and Iranian Studies courses from Poland, Hungary, Romania, Turkey, Serbia, Kosovo, Iran and Bulgaria took place in the central building of the Sofia University. The main goal of the meeting was the mutual acquaintance and the search for possibilities for collaboration in the field of Iranian Studies research. IBCE’s activity became an occasion for the blog “Bridge of Friendship” to talk with the president of this regional center for strategic research.

Continue reading “Alireza Pourmohammad: The research center IBCE wants to contribute to the mutual acquaintance of Iranologists in the Balkan and Central European region”

Alireza Pourmohammad: Centrul de cercetare IBCE dorește să contribuie la cunoașterea mutuală între iranologii din regiunea Balcanilor și a Europei Centrale

alireza-pourmohammad-photo-700
Alireza Pourmohammad (foto: Andrea Laura Kiss)

Interviu cu președintele Centrului pentru Studii Iraniene, Balcanice și de Europa Centrală cu ocazia școlii de vară care a avut loc în Sofia între 11 și 17 septembrie 2017 – despre scopurile, realizările și intențiile viitoare ale acestei organizații nonguvernamentale

Vladimir Mitev

Alireza Pourmohammad este președintele Centrului pentru Studii Iraniene, Balcanice și de Europa Centrală care a fost inființat în Sofia în 2016 cu scopul de a contribui la comunicarea științifică și la dezvoltarea Studiilor Iraniene în Bulgaria și în țările din regiunea Balcanilor și Europei Centrale. Începând cu 2008 profesorul universitar iranian predă în departamentul ”Studii Iraniene” din cadrul Universității din Sofia ”Sf. Kliment Ohridski”, unde predă cursuri de ”Introducere în misticism”, ”Limba și literatura persană”, ”Dialectul tehranian”, ”Limba persană orală”, ”Întroducere în mitologia și eposul persan”.

Alireza Pourmohammad a absolvit universitatea iraniană ”Allameh Tabataba`i”. Președintele IBCE împreună cu șeful departamentului ”Studii Iraniene” în Universitatea din Sofia și președintele ”Asociației prietenilor limbii și culturii persane în Republica Bulgaria” profesorul asociat doctor Ivo Panov au realizat câtevă conferințe științifice internaționale și au reușit să publice cărți, dicționare și volume cu articole științifice în limba bulgară, în ultimii ani. În mijlocul lunii septembrie 2017 colaborarea între Pourmohammad și Panov a dus la realizarea primei școli de vară în Studii Iraniene în regiune, cu lectori din Iran, Ungaria și Bulgaria. În cadrul cursului au fost realizate lecturi de introducere în limba persană veche și limba persană mijlocie, de literatură clasică persană și de literatura contemporană iraniană, de filozofie și religie iraniană. Au fost discutate teme precum: evoluția istorică a sectelor șiite, misticismul iranian, șamd. Seminariile de limba persană, la rândul lor au contribuit la depășirea unor probleme specifice, legate de scrierea și vorbirea în limba persană.

După sfârșitul școlii de vară la Rectoratul Universității din Sofia a avut loc o întâlnire a șefilor diverselor centre academice și ai cursurilor de Studii Iraniane din Polonia, Ungaria, România, Turcia, Serbia, Kosovo, Iran și Bulgaria. Obiectivul principal al întâlnirii a fost cunoașterea mutuală și căutarea posibilităților de cooperare în sfera Studiilor Iraniene. Activitatea IBCE a devenit o ocazie pentru Blogul ”Podul Prieteniei” să stea de vorbă cu președintele acestui centru regional pentru cercetări strategice.

Continue reading “Alireza Pourmohammad: Centrul de cercetare IBCE dorește să contribuie la cunoașterea mutuală între iranologii din regiunea Balcanilor și a Europei Centrale”