В какво България се справя по-добре от Румъния?

Bulgaria_Romania_700x350
(снимка: Groubani, Wikipedia Commons, CC BY-SA 3.0)

Според данните, посочени от румънския икономически сайт Wall-street, отговорът е: данъци, похарчени европейски пари, туризъм и, неочаквано, заплати

Анка Олтяну

Тази статия бе публикувана на 1 февруари 2019 г. на румънския сайт Wall-street и е препечатана тук със съгласието на редакцията и с малки изменения.

Румъния и България влязоха в ЕС в една и съща година, но пътищата им се разделиха с времето. Ако румънците често се хвалим с по-добри резултати от съседите, а в класациите постоянно се сравняваме с тях, реалността на статистиката дава предимство на страната отвъд Дунава. С по-ниски данъци върху заплатите, с бюджетен излишък и с повече туристи, България изпреварва Румъния. Изглежда обаче, че никой не се интересува от сравненията.

Continue reading “В какво България се справя по-добре от Румъния?”

Advertisements

Why Romania hasn’t recognized Juan Guaido yet?

melescanu-700x350
The Romanian foreign minister Teodor Meleşcanu (photo: 

As president of the Council of the EU Bulgaria’s northern neighbour so far abstains from taking unequivocally side on the Venezuelan issue, upon which there is not common European consensus. It is a convenient motive to wait for the development of the ambiguous case

Vladimir Mitev

This article was published on 6th February 2019 on the site “The Barricade”. 

Bulgarians, who used to see the neighbour Romania as a standard of Euroatlanticism have probably been surprised that even though Bucharest has taken over the presidency of the Council of the EU it hasn’t recognized yet the self-declared “temporary president” of Venezuela Juan Guaido – a recognition for which the USA has been insisting and which has already been made by a number of leading countries in the EU, including by the Bulgarian government. What does Bucharest think about the case “Venezuela”? A lot of Romanian media ask the same question.

Continue reading “Why Romania hasn’t recognized Juan Guaido yet?”

De ce România încă nu l-a recunoscut pe Juan Guaido?

melescanu-700x350
Ministrul român al afacerilor externe Teodor Meleşcanu (foto: Flickr, Raul Mee (EU2017EE), CC BY 2.0)

În capacitatea sa de europreşedinte, vecina de la nord evident se fereşte să nu ia o poziţie univocă pe subiectul venezuelan, pentru care nu există un consens european. Acesta este şi un motiv comod pentru a se aştepta dezvoltarea cazului ambivalent

Vladimir Mitev

Acest articol a fost publicat pe 6 februarie 2019 pe secţia românească a site-ului Baricada.

Bulgarii, care sunt obişnuiţi să vadă vecina România, ca un etalon al euroatlantismului, sigur că sunt surprinşi că acum, chiar dacă ea este preşedintele Consiliului UE, încă nu l-a recunoscut pe autodeclaratul ”preşedinte interimar” al Venezuelei, Juan Guaido – o decizie la care insistă SUA şi care a fost deja luată de multe alte ţări din UE, inclusiv din guvernul bulgar. Ce gândeşte Bucureştiul despre dosarul ”Venezuela”? Multe medii româneşti se întreabă acelaşi lucru.

Continue reading “De ce România încă nu l-a recunoscut pe Juan Guaido?”

Защо Румъния още не е признала Хуан Гуайдо?

melescanu-700x350
Румънският външен министър Теодор Мелешкану (снимка: Flickr, Raul Mee (EU2017EE), CC BY 2.0) 

Като европредседателка северната ни съседка явно се пази да взима еднозначно страна по венецуелския въпрос, по който няма общоевропейски консенсус. Това е и удобен мотив, за да се изчака развитието по нееднозначния казус

Владимир Митев

Тази статия бе публикувана на 6 февруари 2019 г. на българската секция на сайта “Барикада”. 

Българите, свикнали да виждат съседката Румъния като стандарт в евроатлантизма, сигурно са се изненадали, че сега, макар и поела председателството на Съвета на ЕС, тя все още не е признала самообявилия се за „временен президент“ на Венецуела Хуан Гуайдо – решение, за което настояват САЩ и което взеха вече доста водещи страни в ЕС, включително и българското правителство. Какво мисли Букурещ за казуса „Венецуела“? Доста румънски медии питат същото.

Continue reading “Защо Румъния още не е признала Хуан Гуайдо?”

For whom is the bridge “Vidin-Calafat” dangerous?

bridge-new-europe-700x350
The Bridge ”New Europe” between Vidin and Calafat (photo: Pixabay, CC0)

Transport means economy and geopolitics. There is no place for wars – everyone wins from the development of road connections

Eng. Simeon Evtimov

This article was published on 30 January 2019 on the site of the Bulgarian newspaper ”Sega” (Now) and is republished here with the permission of the newspaper.

Danube Bridge” 2 is dangerous, claims eng. Ivan Yakimov, quoted recently in an article by the ”Sega” newspaper. What I read there no only surprised me, but also insulted me personally, because I was honoured to work in the entity, which constructed and managed the project and conducted it for the greatest part of its existence. Is this bridge really dangerous? It is sufficiently telling that no one has paid attention so far to the worries of eng. Yakimov (who joined the entity in 2009 without formal competition for his position). In fact, the problem does not lie in technical risks or professional disputes, but in geopolitics.

Continue reading “For whom is the bridge “Vidin-Calafat” dangerous?”

Pentru cine este periculos Podul ”Vidin – Calafat”?

bridge-new-europe-700x350
Podul ”Noua Europa” între Calafat şi Vidin (foto: Pixabay, CC0)

Transportul este şi economie, şi geopolitică. De fapt, nu are loc pentru războaie – toţi câştigă de la dezvoltarea legăturilor rutiere

Ing. Simeon Evtimov

Acest articol a fost publicat pe 30 ianuarie 2019 pe site-ul ziarului bulgăresc ”Sega” şi este preluat cu acordul ziarului. 

Podul ”Vidin Calafat” este periculos, spune Ivan Iachimov, citat recent într-un articol din ziarul ”Sega”. Ceea ce am citit în acest articol nu numai că m-a uimit, ci m-a şi jignit personal (pentru că am avut cinstea să lucrez în formaţia care a construit şi a gestionat proiectul, conducându-o în cea mai mare parte din existenţă ei). Oare podul este într-adevăr periculos? Este suficient de semnicativ că nimeni deocamdată n-a acordat atenţie îngrijorării inginerului Iachimov (care s-a alăturat echipei în anul 2009 fără concurs). De fapt, este vorba nu de riscuri tehnice şi dispute profesionale, ci despre geopolitică.

Continue reading “Pentru cine este periculos Podul ”Vidin – Calafat”?”

За кого е опасен Дунав мост 2?

bridge-new-europe-700x350
Мостът “Нова Европа” при Видин – Калафат (снимка: Pixabay, CC0)

Транспортът е и икономика, и геополитика. Всъщност няма място за войни – от развитието на пътните връзки всички печелят

Инж. Симеон Евтимов

Тази статия е публикувана на 30 януари 2019 г. на сайта на вестник “Сега” и е препечатана тук със съгласието на медията.

“Дунав мост” 2 е опасен, твърди инж. Иван Якимов, цитиран неотдавна в статия на в. “Сега”. Прочетеното не само ме удиви, но и ме засегна лично, защото имах честта да работя в Звеното за изпълнение и управление на проекта и да го ръководя през по-голямата част от неговото съществуване. Дали наистина мостът е опасен? Достатъчно показателно е, че досега никой не е обърнал внимание на тревогите на инж. Якимов (който се присъедини към звеното през 2009 г. без конкурс). Всъщност става дума не за технически рискове и за професионални спорове, а за геополитика.

Continue reading “За кого е опасен Дунав мост 2?”