Резюме на книгата “Българо-румънски политически отношения (1944-1989 г.)”

Книгата излезе през юли 2020 г. (снимка: Мостът на приятелството)

Авторът на изследването – Спаска Шуманова предостави това резюме специално на читателите на блога “Мостът на приятелството”. То може да бъде свалено в .pdf формат от страницата на блога за електронни книги.

Различни са факторите, които оказват влияние върху развитието на отношенията между България и Румъния след Втората световна война. Обстоятелството, че те имат обща граница определя и непосредствените контакти във времето, белязани от моменти на сближаване и противопоставяне между тях. Без съмнение важно значение има попадането на двете страни в съветската сфера на влияние в края на войната, предопределящо и налагането в тях на политически режими от типа на съветския социализъм. Комунистическата партия, придържаща се към постулатите на марксистко-ленинската идеология, заема централно място в установената държавно-политическа система и определя целите, поставя задачите, ръководи процесите и дава оценка на постигнатите резултати във всички сфери на обществения живот в страната, както и в областта на външната политика и международната дейност. В този смисъл осъществяването на двустранните отношения между България и Румъния е зависимо от ръководните комунистически партии, а на по-късен етап – и от личните симпатии или антипатии на партийните и държавни ръководители на двете съседни страни. Принадлежността им към създадения Източен блок определя характера на техните взаимоотношения, въздействие върху които оказват проблемите и кризите, съпътстващи развитието на социалистическата общност през втората половина на ХХ век. Определящо влияние оказват и промените в отношенията между оформилите се след Втората световна война Източен и Западен блок, движещи се между крайното противопоставяне и опитите за преодоляване на противоречията чрез търсене на взаимноприемливи решения по острите конфликти, съществуващи между тях. 

Continue reading

Книгата “Българо-румънски политически отношения (1944-1989 г.)” вече се продава в България

Книгата представлява докторантско изследване, защитено през 2019 г. във Великотърновския университет (снмика: Мостът на приятелството)

Авторът й – историкът Спаска Шуманова, прави особено ценен принос за разбирането на двустранните отношения през втората половина на ХХ век 

Владимир Митев

В българо-румънското пространство рядко се публикуват задълбочени изследвания на двустранните отношения. Явен е недостигът на специалистите, които съчетават любопитство към съседите и към отношенията с него с професионализъм и системност в проучванията. Именно тази празнина на нивото на експертизата запълва историкът Спаска Шуманова със своята новоизлязла книга “Българо-румънски политически отношения (1944-1989 г.)”. 

Continue reading