Bulgaria and Romania should work together to support minorities in Moldova

Mihai Isac (source: Mihai Isac)

A Romanian perspective on the challenges facing Bulgarians and Gagauz in Bessarabia

Vladimir Mitev

The second part of the interview with Mihai Isac at Cross-border Talks is dedicated to the Romanian perspective on the relations between Romanians and Bulgarians in Bessarabia and especially in the Republic of Moldova. He recalls the history of the Bulgarian and Gagauz communities in Bessarabia and that the relations between them and the Romanian-speaking communities have had both good and bad moments. According to Isac, the main problem for Bulgarians in Moldova is not so much the issue of rights, but the fact that the settlements with Bulgarians are becoming depopulated, so that in a few decades they may disappear. Mihai Isac recalls the specific historical relationship of the Bulgarians in Bessarabia with Russia and admits that it is difficult to evolve for various reasons. Also, according to him, the Moldovan political parties have not offered alternatives to the Bulgarians and the Gagauz community.

As for the Bulgarians and their attitude towards Romanian unionism, Isac recalls that Russian-oriented parties offered them vain promises of autonomy. “I think that in the future Bulgaria and Romania should start working to help the Bulgarian community in Moldova”, whether there will be Romanian-Moldovan unification or not. Isac also mentioned that the Bulgarian university in Taraclia could have merged with a Bulgarian university or become a branch, as has happened with some Romanian universities and similar institutions in Moldova.

Continue reading

Bulgaria și România ar trebui să colaboreze pentru a sprijini minoritățile din Republica Moldova

Mihai Isac (sursă: Mihai Isac)

O perspectivă românească asupra provocărilor cu care se confruntă bulgarii și găgăuzii din Basarabia

Vladimir Mitev

Cea de-a doua parte a interviului realizat de Cross-border Talks cu Mihai Isac se concentrează pe perspectiva unui român față de relațiile dintre românofonii și bulgarofonii din Basarabia și mai ales din Republica Moldova. El amintește istoria comunității bulgare și găgăuze din Basarabia și că relația dintre aceștia și românofonii a cunoscut atât momente mai bune, cât și mai puțin bune. Principala problemă a bulgarilor din Republica Moldova nu este atât de mult problema drepturilor, potrivit lui Isac, ci faptul că localitățile locuite de bulgari se depopulează, astfel că după câteva decenii ar putea dispărea. Mihai Isac amintește legătura istorică specifică a bulgarilor din Basarabia cu Rusia și admite că este dificil ca aceasta să sufere o evoluție din mai multe motive. De asemenea, în opinia sa, partidele politice moldovenești nu au oferit alternative bulgarilor și comunității găgăuze. 

În ceea ce privește bulgarii și atitudinea față de unionism, Isac a amintit că partidele cu orientare rusească le oferă promisiuni deșarte de autonomie. “Cred că în viitor Bulgaria și România ar trebui să înceapă să lucreze pentru a ajuta comunitatea bulgară din Moldova”, indiferent dacă va exista sau nu unirea româno-moldovenească. Isac a mai menționat că universitatea bulgară din Taraclia ar fi putut fuziona cu vreo universitate bulgară ori să devină filială, așa cum s-a întâmplat cu unele universități românești și instituții similare din Republica Moldova.

Interviul poate fi ascultat aici cu subtitrări în limba română:

Continue reading

Camera de Comerț Bilaterală Bulgaria-România construiește încredere între bulgari și români

Logo-ul Camerei

Episodul doi al podcastului blogului Podul Prieteniei împreună cu Președintele Camerei Bilaterale de Comerț Bulgaria Romania, Doru Dragomir

Vladimir Mitev

Cum dezvoltă Camera Bilaterală de Comerț Bulgaria-România legăturile de afaceri dintre cele două țări? Ce proiecte dezvoltă Camera? Care este istoria, realizările și ambițiile sale?

Președintele Camerei, Doru Dragomir, vorbește despre organizație în cel de-al doilea episod al podcastului comun cu blogul Podul Prieteniei.

Videoul cu subtitrări în limba română poate fi urmărit aici:

Continue reading

Bucharest National Opera prepares for its first visit to Bulgaria

The Bucharest Opera’s interior (source)

Its artistic manager Ivan Kyurkchiev briefly introduced the opera and its plans for international cooperation in the autumn

Ivan Kyurkchiev, the former director of the Ruse State Opera, is the artistic manager of the Bucharest National Opera from April 2022. The Bridge of Friendship blog contacted him about his activities there, its international and Bulgarian-Romanian dimension. Here is what he sent us:

Continue reading

Bulgarian politics: what change comes after the government of “change”?

Graf Ignatiev street in Sofia (source: Pixabay, CC0)

A review of the Petkov government actions and a few suggestions for a more complex understanding of Bulgarian political life

Vladimir Mitev

The political crisis that led to the fall of Kiril Petkov’s government provoked a lot of protests and counterprotests. Bulgaria’s partners are beginning to worry that political instability has returned to Bulgarian society. There are fears of a possible rise of pro-Russian tendencies. And Western partners are worried that the steps undertaken by the Petkov government to promote “change” – e.g. reduced access by the oligarchy to state money – would be reversed.

These fears could still be justified but I would prefer to look at the Bulgarian political evolution not as a zero sum game, where the pendulum moves either to the US or to Russia. I rather see here the superstructure of a society undergoing a transformation from the longstanding regime of “stabilocracy” under prime minister Boyko Borissov which ended last year with its decapitation. In my view, Bulgarians are interesting and deserve engagement not only when they are ruled by a John Travolta-looking prime minister. The battle for modernization and “change” of the country will continue no matter what the governing formula is. And perhaps, a correct understanding of Bulgarian society, contradictions and essence, could help the very process of change. 

Continue reading

Politica bulgară: ce schimbare vine după guvernul “schimbării”?

Strada Graf Ignatiev din Sofia (sursă: Pixabay, CC0)

O trecere în revistă a acțiunilor guvernului Petkov și câteva sugestii pentru o înțelegere mai complexă a vieții politice bulgare

Vladimir Mitev

Criza politică ce a dus la căderea guvernului condus de Kiril Petkov a provocat o mulțime de proteste și contraproteste. Partenerii Bulgariei încep să se îngrijoreze că instabilitatea politică a revenit în societatea bulgară. Există temeri legate de o posibilă creștere a tendințelor pro-ruse. Iar partenerii occidentali sunt îngrijorați de faptul că măsurile întreprinse de guvernul Petkov pentru a promova “schimbarea” – de exemplu, reducerea accesului oligarhiei la banii statului – ar putea fi anulate.

Aceste temeri ar putea fi în continuare justificate, dar aș prefera să privesc evoluția politică bulgară nu ca pe un joc cu sumă nulă, în care pendulul se deplasează fie spre SUA, fie spre Rusia. Mai degrabă, văd în politică suprastructura unei societăți care trece printr-o transformare de la regimul de lungă durată al “stabilocrației” sub conducerea premierului Boyko Borissov, care s-a încheiat anul trecut cu decapitarea acestuia. În opinia mea, bulgarii sunt interesanți și merită implicare nu doar atunci când sunt conduși de un prim-ministru cu aspect de John Travolta, anume carismatic. Bătălia pentru modernizarea și “schimbarea” țării va continua indiferent de formula de guvernare. Și poate că o înțelegere corectă a societății bulgare, a contradicțiilor și a esenței acesteia, ar putea ajuta chiar la procesul de schimbare. 

Continue reading

A podcast on Bulgarian-Romanian economic and intercultural issues is getting launched

(source: Wikipedia)

Vladimir Mitev and Doru Dragomir presented their joint initiative in a video

The Bridge of Friendship blog and the Bilateral Chamber of Commerce Bulgaria-Romania are initiating a series of video talks about important economic and intercultural issues related to the Bulgarian-Romanian space. In episode zero of this talk the blog’s editor Vladimir Mitev and the chamber’s president Doru Dragomir presented their joint initiative.

Continue reading

Civil society vs. Government in the Eastern Balkans: Who can build a better hospital?

A screenshot from a commercial for the Romanian hospital built with donations (source: YouTube)

Over the last 30 years, children with rare diseases in Bulgaria and Romania have been waiting for a modern children’s hospital that could properly meet their needs. However, an insufficient healthcare system and political discourse have prevented this from happening

Vyara Yoncheva

Vyara Yoncheva is currently studying in Sofia University “St Kliment Ohridski”.  Her research interests are focused on the culture and geopolitics of the Balkans, Caucasus region, the Middle East and their historical intertwining.

This article was published on 24 January 2022 at the Greek site Balkans In Site.

Continue reading

Societatea civilă vs. Guvern în Balcanii de Est: Cine poate construi un spital mai bun?

Un cadru dintr-o reclamă pentru spitalul românesc construit din donații (sursa: YouTube)

În ultimii 30 de ani, copiii cu boli rare din Bulgaria și România au așteptat un spital modern pentru copii care să răspundă corespunzător nevoilor lor. Cu toate acestea, un sistem de sănătate insuficient și discursul politic au împiedicat acest lucru

Vyara Yoncheva

Vyara Yoncheva studiază în prezent la Universitatea “St Kliment Ohridski” din Sofia.  Interesele ei de cercetare se concentrează pe cultura și geopolitica Balcanilor, a regiunii Caucazului, a Orientului Mijlociu și pe întrepătrunderea lor istorică.

Acest articol a fost publicat la 24 ianuarie 2022 pe site-ul grecesc Balkans In Site.

Continue reading

Doru Dragomir: Economic relations and attitudes between Romanians and Bulgarians are evolving positively

The EU and the European multinational companies have a significant contribution to the expansion of the economic ties between Bulgaria and Romania (source: Zettravel.com)

An interview with the President of the Bilateral Chamber of Commerce Bulgaria-Romania about the current activity of his organization, about the record figure in trade between the two countries in 2021, about the balance between cooperation and competition between the economic sectors of both countries and about the changing mentalities and the keys to mutual trust between Romanians and Bulgarians

Vladimir Mitev

Doru Dragomir is the President of the Bulgaria-Romania Bilateral Chamber of Commerce which has offices in Sofia and Bucharest. He worked for over 20 years in the private sector, experiencing the great inflation of 1996 in Romania and the international crisis that hit South-East Europe in 2008-2009. Dragomir graduated EMBA from Asebuss & Michael J. Coles College at Kennesaw State University in Georgia USA in 2007 and law school in Romania.

The Chamber of Commerce has over 45 members from both countries, who come from 25 different economic sectors. It is one of two bilateral chambers with a special focus on Romanian-Bulgarian economic relations.

The interview can be heard here with subtitles in English:

Continue reading