The collection of short stories “After communism” was published in Iran

Books are something sacred for Iranians (photo: Pixabay, CC0)

It presents the new face of the Bulgarian literature

Mohammad Asiabani

This article was published on 13 June 2020 on the site of the Iranian News Agency „Mehr”. 

The compilation of stories „After communism“, written by contemporary Bulgarian writers, was published in Persian language. Its translator is Farid Ghadami.

The Mehr News Agency reports that „After communism“ with Bulgarian short stories, can be bought for 35000 Toumans (5 euro) in the bookshops around the country.

Continue reading

Culegerea de poveşti ”După comunism” a ieșit de sub tipar în Iran

Cărţile sunt ceva sfânt pentru iranienii (foto: Pixabay, CC0)

Cartea prezintă faţa nouă a literaturii bulgare

Mohammad Asiabani

Acest articol a fost publicat pe 13 iunie 2020 pe agenţia iraniană de ştiri Mehr.

O culegere de povești, semnate de scriitori contemporani bulgari, a fost editată în limba persană. Ea prezintă noua faţă a literaturii bulgare. Titlul cărții este ”După comunism” și este tradusă de Farid Ghadami.

Continue reading

Ilinca Şerban: The conflict between Iran and Israel is not between the people, but between the states

ilinca-serban-700x350

Ilinca Şerban (photo: Ilinca Şerban)

Interview with the young expert on the Middle East on the relations between Iran and Israel in the present and in the past and on the role, which Romania and Bulgaria can play in these relations

Vladimir Mitev

Ilinca Şerban has a master’s degree in Political Science at the University “Babeş-Bolyai” in Cluj Napoca. She has accumulated experience on the problems of the Middle East through research, studies, internship and voluntary service programmes – both at national and at international level.

Mrs. Şerban, you have studied the relations between Iran and Israel within your master degree thesis. What are the characteristics of these relations in the different periods of the existence of the two states?

Continue reading

Ilinca Şerban: Conflictul între Iran şi Israel nu este între popoarele, ci între state

ilinca-serban-700x350

Ilinca Şerban (foto: Ilinca Şerban)

Interviu cu cunoscătoarea Orientului Mijlociu despre relaţiile între Iran şi Israel actuale şi trecute, ca şi despre rolul pe care România şi Bulgaria îl pot juca în aceste relaţii

Vladimir Mitev

Ilinca Șerban este absolventă a unui masterat în domeniul Științelor Politice la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca. A acumulat experiență în cercetare, axată în special pe problematicile regiunii Orientului Mijlociu, în timpul anilor de studiu și în cadrul unor programe de internship sau voluntariat, naționale sau internaționale.

Doamna Şerban, în cadrul muncii dvs. de masterat, aţi studiat relaţiile între Iran şi Israel. Ce caracterizează aceste relaţii în diferitele perioade din existenţa acestor state?

Continue reading

Iran and the world: crisis and resistance

iran-700x350

Minaret of a sacred place in Qom (photo: Pixabay, CC0)

After the February 2020 parliamentary elections the political elite in the Islamic Republic homogenised itself, with the reformist current being practically left out of the parliament. The spread of the coronavirus strengthened once again the contradictions between the country’s elite and the people, for whom Iran is part of the world and not only the sponsor of „the axis of resistance” in the Middle East

Vladimir Mitev

This article will be published in the Bulgarian magazine “New Times”

The year 2020 started with fears from world war, which followed the murder of the Iranian general Qassem Soleimani. It continued with the hysteria around the spread of the coronavirus, which stirred the imposition of state of emergency in Bulgaria, Romania and other European countries. Now high-ranking politicians and experts claim in media that we are in a state of war with bacteriological weapon.

Such fears from war and extinction are not something new in the last thirty years, in which Bulgarians have passed through a lot of social cataclysms and crises. But our country was never under the threat of a military conflict with its neighbour or international factor. How would have we felt, if we lived in one of the key countries of the Middle East – Iran, and there was a constant threat haunting us – not only if we belong to the elite of the country, but also if we feel part of the common people? How do the Iranian elite and people see their role in the Middle East, where after 2001 there is an intense rearrangement of forces?

Continue reading

Iran şi lumea: criză şi rezistenţă

iran-700x350

Minareaua unui loc sacru din Qom (foto: Pixabay, CC0)

După alegerile parlamentare din februarie 2020 elita politică a Republicii Islamice Iran se omogenizează, curentul reformatorilor fiind practic exclus din parlament. Răspândirea corona virusului însă a întărit din nou contradicţiile dintre elita ţării şi oamenii, pentru care Iranul face parte din lume şi nu este doar sponsorul ”axei rezistenţei” din Orientul Mijlociu

Vladimir Mitev

Acest articol va fi publicat în numărul 3-4 din anul 2020 al revistei bulgare ”Timpuri noi”. 

Anul 2020 a început cu fricile legate de un război mondial, care au urmat uciderii generalului iranian Ghassem Soleimani. Şi a continuat cu isteria în jurul răspândirii corona virusului, care a provocat introducerea unei stări de urgenţă în Bulgaira, România şi alte ţări europene. Acum politicienii de rând înalt şi experţi afirmă în media că ne aflăm într-un război cu arme bacteriologice.

Pentru noi în Bulgaria astfel de frici de război şi distrugere sunt ceva nou în ultimii 30 de ani, în care am trecut prin multe cutremure şi crize sociale, fără a intra într-un conflict militar deschis cu vreun vecin sau factor internaţional. Dar cum ne-am fi simţit, dacă locuiam într-una dintre ţările cheie în Orientul Mijlociu – Iran, şi ne pândea pericolul permanent – indiferent dacă apărţinem elitei acestei ţării sau ne simţeam mai degrabă parte din oamenii de rând? Cum elitele şi poporul din Iran privesc rolul său din Orientul Mijlociu, unde cel puţin din anul 2001 se produce o rearanjare a forţelor?

Continue reading

If the government in Iran changes, a new agreement with the USA is possible

architecture-700x350

Isfahan (photo: Pixabay, CC0)

An interview with the Iranian foreign policy expert Farzad Ramezani Bonesh on the February 2020 parliamentary elections and what their consequences might be for the country

Vladimir Mitev

bonesh-350

Farzad Ramezani Bonesh (photo: Farzad Ramezani Bonesh)

Farzad Ramezani Bonesh is an Iranian senior researcher and analyst on regional and international issues, with a focus on the Persian Gulf and South Asia. He has previously been chief editor of desk research at several Iranian research centers. He has published hundreds of research articles, short analyses and journalism in Persian and English.

This article was published on 10 February 2020 on the Bulgarian section of the site “The Barricade”.

Continue reading

În condițiile în care Iranul va avea un alt guvern este posibil un nou acord cu SUA

architecture-700x350

Isfahan (foto: Pixabay, CC0)

Un interviu cu expertul iranian de politica externă Farzad Ramezani Bonesh despre alegerile parlamentare din februarie 2020 în Iran şi consecinţele lor eventuale pentru viitorul ţării

Vladimir Mitev

bonesh-350

Farzad Ramezani Bonesh (foto: Farzad Ramezani Bonesh)

Farzad Ramezani Bonesh este un cercetător senior şi analist de relaţii regionale şi internaţionale, specializat în zona Golfului Persic şi Asia de Sud. El a fost şeful departamentelor de cercetare în câteva think tankuri iraniene. A semnat sute de articole de cercetare, scurte analize şi texte jurnalistice în limba persană şi limba engleză.

Acest articol a fost publicat pe 10 februarie 2020 pe secţia bulgărească a site-ului Baricada. 

Continue reading

Have the ayatollahs bought me, if I like Reza Mir-Karimi’s movies?

qasr-e-shirin-2-700x350

The son from the movie ”The Castle of Dreams” looks at his father (photo: YouTube)

The division between the official creators and the dissidents, between supporters and opponents of the authorities in Iran marks everyone, who tries to get to know this country

Vladimir Mitev

The Iranian evening at the festival of Middle Eastern cinema „Menar” in Sofia presented Reza Mir-Karimi’s movie “The Castle of Dreams” before the Bulgarian public. And provoked a lot of thoughts in me – both as an Iranologist and as a man.

Continue reading

M-au cumpărat ayatollahii dacă îmi plac filmele lui Reza Mirkarimi?

qasr-e-shirin-2-700x350

Fiul din pelicula ”Castelul de Vis” se uită la tatăl său (foto: YouTube)

Clivajul între creatorii oficiali şi dizidenţi, între susţinătorii şi adversarii autorităţilor din Iran îl marchează pe fiecare om, care încearcă să cunoască această ţară

Vladimir Mitev

Seara iraniană la festivalul filmului din Orientul Mijlociu ”Menar” din Sofia a prezentat publicului bulgăresc pelicula ”Castelul de Vis” al lui Reza Mirkarimi. Şi a trezit multe întrebări în mintea mea – şi ca iranist, şi ca om.

Continue reading