Bulgaria is not just a geopolitical pendulum, but hopefully a country with its own dynamics and drive

Vladimir Mitev (source: Vladimir Mitev)

An interview, which tries to look at the internal dynamics of Bulgarian society and its relation with the geopolitical context, in order to explain what is happening in this country in the last years

Malgorzata Kulbaczewska-Figat

Malgorzata Kulbaczewska-Figat interviewed Vladimir Mitev on a number of issues, related to contemporary Bulgarian politics and society. Vladimir explained that Bulgarian political elites like to attempt to be a bridge, as seen in former prime minister Borssiov good ties with Trump, Merkel, Orban, Erdogan and Putin. With the formation of the government of Kiril Petkov apparently a “collective Borissov with human face” in geopolitical sense was attempted as the government was composed of four very different parties and had the hidden influence of president Radev in it. However, the Petkov government was an apparent attempt for a formula when “the West” and “the East” are in peace, which was changed after the start of the Russian invasion in Ukraine. The Petkov government was also an attempt among other things to gain the trust of the Biden administration and the European Commission and to attract foreign investment, but the few much lauded cases of foreign investment projects always had some kind of a catch. 

Now there is an interim government, formed by president Rumen Radev and in October 2022 new parliamentary elections will be held. There is a lot of talk about Bulgaria’s geopolitical dance between “the West” and “Russia”. But the theory of Bulgaria as a geopolitical pendulum doesn’t help in understanding its internal dynamics. Apparently, after the times of atemporality of Borissov Bulgarian society tries to modernize and to interiorize international/Western standards in its social life. A better way to look at Bulgaria is to try to looks at its politics as a complex balance in which the older elites of transition are in competition and cooperation with newer elites and in which anticorruption is both desired and feared, as it could change the power balances in society. A comparison with Romania, its anti-corruption and level of foreign investment could be helpful in understanding the dilemmas before the Bulgarian political elites.

Continue reading

Bulgaria nu este doar un pendul geopolitic, ci, sperăm, o țară cu o dinamică și un impuls proprii

Vladimir Mitev (sursă: Vladimir Mitev)

Un interviu care încearcă să analizeze dinamica internă a societății bulgare și relația sa cu contextul geopolitic, pentru a explica ce se întâmplă în această țară în ultimii ani

Malgorzata Kulbaczewska-Figat

Malgorzata Kulbaczewska-Figat l-a intervievat pe Vladimir Mitev pe o serie de teme, legate de politica și societatea bulgară contemporane. Vladimir a explicat că elitelor politice bulgare le place să încerce să fie o punte de legătură, așa cum s-a văzut în legăturile bune ale fostului prim-ministru Borisov cu Trump, Merkel, Orban, Erdogan și Putin. Odată cu formarea guvernului Kiril Petkov, aparent s-a încercat un “Borisov colectiv cu față umană” in sens geopolitic, deoarece guvernul era compus din patru partide foarte diferite și avea în el influența ascunsă a președintelui Radev. Cu toate acestea, guvernul Petkov a fost o încercare aparentă pentru o formulă în care “Vestul” și “Estul” sunt în armonie, formulă care a fost schimbată după începerea invaziei rusești în Ucraina. Guvernul Petkov a fost, de asemenea, o încercare, printre altele, de a câștiga încrederea administrației Biden și a Comisiei Europene și de a atrage investiții străine, dar cele câteva cazuri mult lăudate de proiecte de investiții străine au avut întotdeauna un fel de capcană. 

Acum există un guvern interimar, format de președintele Rumen Radev, iar în octombrie 2022 vor avea loc noi alegeri parlamentare. Se vorbește mult despre dansul geopolitic al Bulgariei între “Occident” și “Rusia”. Dar teoria Bulgariei ca un pendul geopolitic nu ajută la înțelegerea dinamicii sale interne. Aparent, după vremurile de atemporalitate ale lui Borisov, societatea bulgară încearcă să se modernizeze și să interiorizeze standardele internaționale/occidentale în viața sa socială. Un mod mai bun de a privi Bulgaria este să încercăm să privim politica sa ca pe un echilibru complex în care elitele mai vechi ale tranziției se află în competiție și cooperare cu elitele mai noi și în care anticorupția este deopotrivă dorită și temută, deoarece ar putea schimba echilibrele de putere din societate. O comparație cu România, cu anticorupția și cu nivelul investițiilor străine ar putea fi utilă pentru a înțelege dilemele cu care se confruntă elitele politice bulgare.

Videoul cu subtitrări în limba română poate fi văzut mai jos:

Continue reading

Bulgarian politics: what change comes after the government of “change”?

Graf Ignatiev street in Sofia (source: Pixabay, CC0)

A review of the Petkov government actions and a few suggestions for a more complex understanding of Bulgarian political life

Vladimir Mitev

The political crisis that led to the fall of Kiril Petkov’s government provoked a lot of protests and counterprotests. Bulgaria’s partners are beginning to worry that political instability has returned to Bulgarian society. There are fears of a possible rise of pro-Russian tendencies. And Western partners are worried that the steps undertaken by the Petkov government to promote “change” – e.g. reduced access by the oligarchy to state money – would be reversed.

These fears could still be justified but I would prefer to look at the Bulgarian political evolution not as a zero sum game, where the pendulum moves either to the US or to Russia. I rather see here the superstructure of a society undergoing a transformation from the longstanding regime of “stabilocracy” under prime minister Boyko Borissov which ended last year with its decapitation. In my view, Bulgarians are interesting and deserve engagement not only when they are ruled by a John Travolta-looking prime minister. The battle for modernization and “change” of the country will continue no matter what the governing formula is. And perhaps, a correct understanding of Bulgarian society, contradictions and essence, could help the very process of change. 

Continue reading

Politica bulgară: ce schimbare vine după guvernul “schimbării”?

Strada Graf Ignatiev din Sofia (sursă: Pixabay, CC0)

O trecere în revistă a acțiunilor guvernului Petkov și câteva sugestii pentru o înțelegere mai complexă a vieții politice bulgare

Vladimir Mitev

Criza politică ce a dus la căderea guvernului condus de Kiril Petkov a provocat o mulțime de proteste și contraproteste. Partenerii Bulgariei încep să se îngrijoreze că instabilitatea politică a revenit în societatea bulgară. Există temeri legate de o posibilă creștere a tendințelor pro-ruse. Iar partenerii occidentali sunt îngrijorați de faptul că măsurile întreprinse de guvernul Petkov pentru a promova “schimbarea” – de exemplu, reducerea accesului oligarhiei la banii statului – ar putea fi anulate.

Aceste temeri ar putea fi în continuare justificate, dar aș prefera să privesc evoluția politică bulgară nu ca pe un joc cu sumă nulă, în care pendulul se deplasează fie spre SUA, fie spre Rusia. Mai degrabă, văd în politică suprastructura unei societăți care trece printr-o transformare de la regimul de lungă durată al “stabilocrației” sub conducerea premierului Boyko Borissov, care s-a încheiat anul trecut cu decapitarea acestuia. În opinia mea, bulgarii sunt interesanți și merită implicare nu doar atunci când sunt conduși de un prim-ministru cu aspect de John Travolta, anume carismatic. Bătălia pentru modernizarea și “schimbarea” țării va continua indiferent de formula de guvernare. Și poate că o înțelegere corectă a societății bulgare, a contradicțiilor și a esenței acesteia, ar putea ajuta chiar la procesul de schimbare. 

Continue reading

What change takes place in Bulgaria?

Vladimir Mitev (source: The Bridge of Friendship)

Vladimir Mitev discusses about the outcome of the November 2021 parliamentary and presidential elections in Bulgaria, anti-corruption, need for revitalisation of Bulgarian politics and corona crisis’ influence on poltica in an interview for the Iranian Labour News Agency

Kamran Baradaran

On 14th and 21th November 2021 Bulgaria held parliamentary and presidential elections, which reconfirmed the prevalence of president Rumen Radev in Bulgarian politics and gave credit to the newly-formed anti-corruption party Change Continues to try forming a government. In this context the Iranian Labour News Agency interviewed Vladimir Mitev, trying to find out more about the essence of “change” in Bulgaria, about the political meaning of anti-corruption, Bulgarias’ political apathy and the role of corona crisis in all that. The interview was published on 8th December 2021 at ILNA’s website. 

Continue reading

Ce schimbări au loc în Bulgaria?

Vladimir Mitev (sursă: Podul Prieteniei)

Vladimir Mitev discută despre rezultatul alegerilor parlamentare și prezidențiale din noiembrie 2021 în Bulgaria, despre anticorupție, despre nevoia de revitalizare a politicii bulgare și despre influența crizei corona asupra polticii într-un interviu pentru Agenția Iraniană de Ştiri a Muncitorilor

Kamran Baradaran

Pe 14 și 21 noiembrie 2021, în Bulgaria au avut loc alegeri parlamentare și prezidențiale, care au reconfirmat prevalența președintelui Rumen Radev în politica bulgară și au acordat  credit politic nou formatului partid  anticorupție, Continuăm Schimbarea, ca să formeze un guvern. În acest context, Agenția Iraniană de Ştiri a Muncitorilor (ILNA) l-a intervievat pe Vladimir Mitev, încercând să afle mai multe despre esența “schimbării” în Bulgaria, despre semnificația politică a anticorupției, despre apatia politică a bulgarilor și despre rolul crizei corona în toate acestea. Interviul a fost publicat pe 8 decembrie 2021 pe site-ul ILNA. 

Continue reading